Aktualitások
Konferencia az Európai Unió közigazgatási szabályairól
A Kúria elnöke bírói tapasztalatok-uniós eljárásjogi vetületek címmel tartott előadást az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. ...
III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia – Darák Péter: a közigazgatási eljárások megújulása nem jár az eljáró bírák logikájának és az alkalmazott jogértelmezési módszerek radikális megváltozásával.
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke „A hatósági eljárás megújítása” címmel tartott plenáris előadást a Wolters Kluwer nemzetközi kiadó és információszolgáltató vállalat konferenciáján 2017. május 23-án Visegrádon. A jogrendszer megújulása - A kodifikáció vívmányai című tanácskozás első napján beszédet mondott dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter és Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.028/2017. számú egyedi ügyben hozott döntésről, a szülők és a kiskorú gyermek közötti érdekellentét vizsgálata az építésügyi eljárásban
Perbeli ügyben II. és III. rendű felperesként eljáró szülők engedély nélkül zártkerti övezetben a megengedettnél hatszor nagyobb és részben lakó funkciójú házat építettek, amely összesen három telket érintett, benne a szülők közös kiskorú gyermeke tulajdonában állót is. ...
A Kúria Teljes Ülése – Amicus Curiae emlékérem az osztrák Legfelsőbb Bíróság elnökének
Teljes Ülést tartott a legfelsőbb bírói fórum 2017. május 22-én a Kúria dísztermében. A tanácskozás résztvevőit dr. Darák Péter köszöntötte. A Kúria elnöke a 2016-os évről tartott részletes beszámolót. Darák Péter a Kúriára érkezett ügyek magasabb száma miatt nehéz évnek nevezte a tavalyit, de kiemelte, hogy a bíróság nagy többségében a kitűzött határidőn belül fejezte be az ügyeket ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.563/2016. számú ügyről jogorvoslathoz való jog tárgyában
A Magyar Köztársaság Kormánya és az alperes igazgatótanácsa az alperes jogállásáról megállapodást kötött, melynek kihirdetéséről a 2014. április 12-éig hatályban volt 90/1996. (VI.21.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szólt. Ennek 1. és 2. pontja rögzítette, hogy az alperes politikai szervezetektől független, nem-érdekképviseleti, nem-nyereségérdekelt nemzetközi környezetvédelmi szervezetként tevékenykedik ...
Tájékoztató a Pfv.VI.21.279/2016. számú hiteltartozás és járulékai megfizetése iránti egyedi ügyben
Az I. rendű felperes hitelt folyósított a II. rendű alperes részére, annak visszafizetésére pedig a tőkeösszeg 50 %-ának az erejéig a II. rendű felperes, valamint a teljes tartozás erejéig az I. rendű alperes vállaltak készfizető kezességet. Az adós nem fizette a törlesztő ...
Tájékoztató a Pfv.I.20.228/2017. számú jelentős ügyben, a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek megindításának a Pp. 366.§-ában előírt feltételéről tárgyában
Abban az esetben, ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a végrehajtási – nemperes – eljárás keretében nincs lehetőség, mert a Vht. 41.§ (1) bekezdésének megfelelően az adós okirattal nem tudta valószínűsíteni ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.700/2016. számú ügyről fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában
A felperes 2009. október 1-jétől volt a B-i K Ügyészség ügyésze. Ügyviteli tevékenységét a magánjogi és közigazgatási jogi szakágban működtetett számítástechnikai rendszerben (MAKÖR-ben) kellett rögzítenie. A vezetőhelyettes ügyész 2013 szeptemberében ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.614/2016. számú ügyről perújítás, közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában
Az N. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jogutód nélkül megszüntette az önkormányzati alapítású és fenntartású könyvtárat. A megszüntető okirat szerint a közművelődési szervező, azaz a perújító felperes közalkalmazotti jogviszonya ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.584/2016. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása, Mt. 273. § (6) bekezdés
A felperes 1970. június 24-étől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. A perbeli időszakban gondnok munkakört töltött be, azonban tényleges munkavégzési kötelezettség nem terhelte, mivel ő volt a szakszervezetének azon munkavállalója, aki a munkaidő-kedvezményt ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK