Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.21.551/2015/15. számú egyedi ügyben, a tűzkárért való kártérítési felelősség alakulása tárgyában
A felperes 2001. július 1-jén bérbe vett a II. rendű alperes tulajdonában és az I. rendű alperes vagyonkezelésében lévő ipartelepen egy üzemcsarnokot. A területen 2007. június 20-án tűz ütött ki, amelynek során a felperes által bérelt épület teljes egészében leégett, a helyszínen lévő felperesi árukészlet pedig megsemmisült. ...
SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÚRIA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL
A Kúria 2013. december 16-án hozta meg a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos 6/2013. PJE számú jogegységi határozatát. Az azóta eltelt időszakban a bíróságok több ezer perben alkalmazták ezt, a bíróságokra kötelező iránymutatást. Az utóbbi időben azonban a bírói gyakorlatban - beleértve a Kúria egyik eseti döntését is - újabb értelmezést igénylő kérdések fogalmazódtak meg atekintetben, hogy egy konkrét fogyasztói kölcsönszerződés milyen feltételek mellett minősül devizaalapúnak. Ezért a Kúria Polgári Kollégiuma 2016. május 5-én ülést tart. Napirenden szerepel annak megvitatása, hogy e kérdésben szükséges-e újabb jogegységi eljárás és ha igen az milyen eljárási keretek között történjen: öttagú jogegységi tanács vagy a Kollégium, mint jogegységi tanács folytassa-e le az eljárást. A tanácskozás eredményéről az ülést követően a Kúria sajtóközleményben tájékoztatja a nyilvánosságot. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KFV.I.35.664/2015/7.SZÁMÚ DÖNTÉSÉRŐL A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS AZ ADÓZÓ KOCKÁZATA TÁRGYÁBAN. FELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÚJ ELJÁRÁS ESETÉN AZ ART. 140.§ (2) BEKEZDÉSE GÁTJA LEHET AZ ÉRDEMI BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATNAK.
A felperes és az A.Kft. között rendszeres, több területet is felölelő szerződéses kapcsolat állt fenn. A felperes és az A.Kft. 2007 januárjában szerződést kötött, melynek alapján az A.Kft. vállalta, mindent megtesz annak érdekében, hogy a D.Zrt. és az N.Kft. (együtt: Hirdetők) a 2007. évben növeljék felperesnél reklámköltésüket. A Hirdetők két reklámügynökségen keresztül már korábban kapcsolatban álltak a felperessel, és már a 2006. év őszén döntöttek reklámköltésük növeléséről, amit a felperes tudomásra is hoztak. A felperes a szerződés alapján 2007. december 4-i teljesítési időponttal reklámügynöki jutalékról számlát fogadott be az A.Kft-től, azt költségi között elszámolta, az áfá-t levonhatóként vallotta. ...
TÁJÉKOZTATÓ A KÚRIA M.I. TANÁCSA ÁLTAL TÁRGYALÁSON ELBÍRÁLT MFV.I.10.503/2015. SZÁMÚ ÜGYRŐL KORMÁNYTISZTVISELŐI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉS JOGELLENESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI TÁRGYÁBAN
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I.r. felperes 2003. november 5-étől állt köztisztviselői, majd 2010. július 6-ától kormánytisztviselői jogviszonyban az alperesnél. Az alperes 2010. november 30-án közölte a kormánytisztviselői jogviszonyának indokolás nélküli megszüntetését a 2010. évi LVIII. törvény (továbbiakban Ktjv.) 8. §-ának (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással. A II.r. felperes 2005. február 1-jétől állt köztisztviselői, majd 2010. július 6-ától kormánytisztviselői jogviszonyban az alperesnél. ...
TÁJÉKOZTATÓ A PFV.IV.20.121/2016/3. SZÁMÚ, A SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ RENDŐR KÉPMÁSÁNAK HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL VALÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN
Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az alperes azzal, hogy az általa üzemeltetett index.hu hírportálon 2011. május 6-án megjelenített „Rendvédelmi szakszervezetek tüntetése” című íráshoz kapcsolódó képgaléria 7. számú képén az I. és III. rendű felperest, a 16. számú fényképen a II. és IV. rendű felperest úgy jelenítette meg egyedileg felismerhető módon, hogy ehhez nem kérte a felperesek hozzájárulását, így a közzétételhez a hozzájárulásuk hiányzott, megsértette az I., II., III. és IV. rendű felperesek képmás védelméhez fűződő személyiségi jogait. Az alperest eltiltotta a további jogsértéstől és kötelezte, hogy elégtétel adásaként az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a megállapított jogsértésért magánlevélben fejezze ki sajnálkozását az I., II., III. és IV. rendű felpereseknek, feljogosította továbbá a felpereseket, hogy a levelek tartalmát nyilvánosságra hozzák. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.586/2015. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában
A felperes 2007. november 1-jétől határozatlan idejű munkaviszonyt létesített az alperessel. Munkaköre 2008. június 30-ától pénzügyi tervezési és elemzési vezető volt. A felperes felett a munkáltatói jogkört Sz. K. ügyvezető gyakorolta, akinek a visszaélései miatt a jogviszonyát 2012. február 24-én megszüntették. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.484/2015. számú ügyről kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában
A felperes közszolgálati jogviszonyban állt, munkaügyi felügyelői munkakört látott el. 2010. július 6-ával a jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult át. A felperes néhány kollégájával a munkáltató elnökéhez észrevétellel fordult, K.S. munkáltatói jogkörgyakorló által kialakított munkarendet, iratkezelési eljárást, valamint a közvetlen munkatársaik részéről érkezett – álláspontjuk szerint minden alapot nélkülöző – rágalmakat és vádaskodásokat sérelmezték. A d-i irodában kialakult munkahelyi légkör fennállásáért is K.S-t tették felelőssé. A munkáltató munkaügyi főosztálya javaslatot tett a felperes soronkívüli (rendkívüli) orvosi alkalmassági vizsgálatának kezdeményezésére. ...
Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének nyilatkozata az InfoRádiónak az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója indokolttá teszi, hogy az igazságszolgáltatás és a jogtudomány történeti távlatból értékelje a forradalom leverését követő politikai megtorlást. Emiatt a Kúrián elemző munka indult, melyről Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese nyilatkozott. ...
Tájékoztató a Kfv.II.37.706/2015/10. számú ügyben a Kstv. 4.§ (3) bekezdésének értelmezéséről
A Kúria a Kfv.II.37.706/2015/10. számú ítéletében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 4. § (3) bekezdésének értelmezéséről döntött. A Kstv. 4. § (3) bekezdése szerint, ha a közérdekű célnak a kisajátítandó ingatlanon történő megvalósítására építési engedélyt adtak ki, a kisajátítási hatóság a 3.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt csak akkor vizsgálja, hogy ha az ügyfél valószínűsíti, hogy a közérdekű cél más ingatlanon is megvalósítható, és hogy a más ingatlanon történő megvalósítás a tulajdon kisebb sérelmével járna. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK