slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.184/2014/4.szám alatt hozott ítéletéről

A felperes 1985-től állt közszolgálati jogviszonyban az alperessel, illetve jogelődjével. 2010. május 29-én kelt levelében közölte a munkáltatói jogkör gyakorlójával, hogy egy év múlva, 2011. május 31-én tölti be 59. életévét,  eléri az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort, így a levele megírásakor hatályos, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a földhasználati nyilvántartásban szereplő adat törlésére csak a jogszabályi feltételek fennállása esetén kerülhet sor

Kfv.III.37.752/2014

A perbeli szántó művelési ágú ingatlanok használatára mind a felperesnek, mind az beavatkozónak érvényes polgári jogcíme áll fenn haszonbérleti szerződés alapján. A földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó a felperes, a beavatkozó kérte a felperes használati jogának törlése mellett a saját földhasználati jogának bejegyzését. Az elsőfokú hatóság határozatával a felperes földhasználati jogát törölte, a beavatkozó földhasználati jogát kérelmének megfelelően bejegyezte.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a közigazgatási bírság kiszabható önálló határozattal és más intézkedéssel együtt is

Kfv. III.37.716/2014/4.

Környezetvédelmi bírság kiszabásának csak a 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet előírásainak betartásával kerülhet sor.

Engedélyköteles, de átmenetileg egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott - a környezetre bizonyítottan nem veszélyes -  tevékenység miatt nem szabható ki bírság, ha a tevékenység egyidejű korlátozását, felfüggesztését vagy megtiltását nem tartja indokoltnak a hatóság és ennek érdekében nem intézkedik.  ( 26.§.(1) (2) (3) bekezdés )

Budapest, 2014.november 26.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint nem támadható keresettel olyan kérdés a végleges építési engedély kapcsán, amelyet az elvi építési engedély már eldöntött

Kfv.III.37.682/2014.

Az elsőfokú építési hatóság jogerős határozatával az alperesi beavatkozó, mint építtető részére a perbeli ingatlan felújításával, bővítésével kapcsolatban készített dokumentáció alapján a beépítési, kulturális örökségvédelmi követelmények tisztázására szolgáló elvi építési engedélyt adott ki.

Az elsőfokú hatóság határozatával az alperesi beavatkozónak engedélyt adott a perbeli ingatlan építési, bontási munkáinak elvégzésére.

Tájékoztató a Kúria döntéséről miszerint a felperes kereshetőségi jogát nem általánosan, hanem mindig konkrétan, az adott jogszabálysértéshez kapcsolódóan szükséges vizsgálnia a bíróságnak

Kfv.III.37.863/2014

Az elsőfokú hatóság határozatával kötelezte az építtetőt a lakásingatlan födémébe vágott felülvilágítók hiányosságainak megszüntetésére. A felperes által megjelölt további építésügyi jogszabálysértések körében a hatóság megállapította, hogy azokat érdemben nem vizsgálhatta az egy éves szubjektív elévülési határidő lejárta miatt.

Oldalak

Például 11/28/2014
Például 11/28/2014

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 16.
Telefon: 268-4500 Fax: 268-4740
E-mail: kuria@kuria.birosag.hu

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő, csütörtök, péntek 9-11 h
kedd 9-13 h
szerda 9-15:30 h

Bejelentést, kérelmet, javaslatot, panaszt írásban
(postán, e-mailben, illetve a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőládába helyezéssel) lehet benyújtani.