Aktualitások
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.205/2016. számú ügyről indokolás nélküli felmentés, egyenlő bánásmód, rendeltetésellenesség tárgyában
A felperes 1999. március 1-jétől állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában. Az alperes a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát 2011. március 29-én kelt, és 2011. március 31-én közölt felmentésével a 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 8. §-ának (1) bekezdés b) pontja ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.266/2016. számú ügyről a munkáltató utasítása tárgyában
A felperes 2000. augusztus 7-étől állt az alperes alkalmazásában darukormányos munkakörben. Munkaviszonyát az alperes 2014. július 17-én kelt azonnali hatályú felmondással szüntette meg. Ennek indokolása szerint a felperes 2014. július 9-én délutános ...
Baár-Madas Református Gimnázium tanulói a Kúrián
A Kúria tanácselnöke és tisztviselője a „Nyitott Bíróság”, és a középiskolák „szakmák élőben” programja keretében a mai napon fogadták a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon tanulóit. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.105/2016. számú ügyről munkabér fizetési késedelem tárgyában
A felperesek munkaviszonyban álltak az alperessel, b-i munkavégzési helyen látták el a tevékenységüket. A munkaszerződésük szerint „a bérfizetés napja a tárgyhónapot követő hónap 7. napja”. Az alperes 2013. augusztus 16-án az e-i politikai helyzetre figyelemmel az utazásszervezési tevékenységét beszüntette. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.055/2016. számú ügyről a bíróságok a Pp. 221. § (1) bekezdésben foglalt indokolási kötelezettsége tárgyában
A felperes 2011. július 18-ától 2013. január 30-áig terjedő időtartamra határozott idejű munkaviszonyt létesített az alperessel követeléskezelő munkatárs munkakörre. Munkafeladatai közé tartozott, hogy az ügyfelekkel telefonon átbeszélje a bankkal fennálló vitás ügyleteket, megoldási javaslatot terjesszen elő, és segítse a probléma rendezését. A felperes munkaviszonyát az alperes 2011. december 12-én rendkívüli felmondással a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség jelentős mértékű szándékos megszegésére hivatkozással megszüntette. ...
Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által 2016. november 23-án tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.180/2016. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában
Az alperes 2003. április 29-től 2008. április 30-áig tartó határozott idejű munkaszerződéssel a felperes elnök-vezérigazgatója volt, aki a munkáltató alapszabálya szerint a felperest – annak első számú vezetőjeként – személyes felelősséggel irányította. ...
Tájékoztató a Pfv.VI.22.317/2016. számú, az abszolút hatályú dologi jogok és a relatív szerkezetű kötelmi jogok közötti különbségtétel elvi kérdését felvető jelentős egyedi ügyben
A jogvita elvi kérdés szempontjából irányadó tényállása szerint a felperes eladó és az I. rendű alperes vevő felbontották a korábban megkötött ingatlan adásvételi szerződésüket. Az I. rendű alperes azonban megtagadta a hozzájárulását a felperes tulajdonjoga visszajegyzéséhez, sőt jelzálogjogot alapított az ingatlanon a II. rendű alperes javára. Egy előzményi perben a bíróság pótolta a felperes tulajdonjoga bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatot. A jelen pert a felperes az alperesek között létrejött jelzálogjogot alapító szerződés – lehetetlen szolgáltatásra irányultság, valamint jóerkölcsbe ütközés miatti – érvénytelenségének a megállapítása iránt indította, kérve a jelzálogjog törlését. ...
Portréinterjú Dr. Gyekiczky Tamás, a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kirendelt bírájával
Kutatóbíró a Kúrián. Forrás: Ügyvédvilág X. évfolyam 6. szám. A tudósítást a forrásban megjelölt szerkesztőség engedélyével tesszük közzé. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.210/2016/6. szám alatt a kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott egyedi ügyben
Az alperes 2011 novemberében felmentéssel megszüntette a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát bizalomvesztésre hivatkozva. Intézkedését azzal indokolta, hogy egy közalapítvány az általa kötött haszonbérleti szerződésben meghatározott ingatlanokon felül 40 hektár termőföldet jogcím nélkül használt és ezt a tényt a felperes nem jelezte, így ellenőrzési és intézkedési kötelezettségét elmulasztotta. Ez a helyzet a munkáltató álláspontja szerint a felperes szakmai elhívatottságának, fegyelmezett munkavégzésének, illetve lojalitásának a hiányát mutatja. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK