Kpkf.37.076/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. február 12.

KÚRIA

Kpkf.37.076/2014/2.szám

V É G Z É S

A Kúria a dr. Gáli Csaba ügyvéd által képviselt Lehet Más a Politika kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme ügyében tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot arról, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz indítványra folytatott eljárásában meghozta 1/2014. (I. 21.) AB határozatát (belső ügyszám: IV/3055-14/2012.). Ebben a Kúria 2012. április 2-án kelt KvK.III.37.230/2012/2. végzését, az Országos Választási Bizottság 2012. március 29-én kelt 42/2012. számú határozatára is kiterjedően megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdését értelmezve rámutatott, hogy e szabály alanyi jogon a választók számára biztosítja az országos népszavazás kezdeményezésére, támogatására, illetve a szavazásban való részvételre vonatkozó jogot, azonban az országos népszavazás kezdeményezéséhez való jog magában foglalja az aláírást és aláírások gyűjtéshez való jogot is. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság szerint az országos népszavazáshoz való jog alanya közé nemcsak a választók tartoznak (ahogy az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése szól), hanem a politikai részvételi jog alanyai a szervezetek közül különösen a pártok lehetnek.
Az Alkotmánybíróság az OVB-vel és a Kúriával szemben úgy ítélte meg, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (2) bekezdés a) pontjában (munkahelyen, munkaidőben) és a d) pontjában (állami szerv hivatali helyiségében) történő aláírásgyűjtési tilalomba nem ütközik a Parlament épületében a frakció számára biztosított sajtószobában való aláírásgyűjtés. Az Alkotmánybíróság szerint a Parlament épületét, különösen annak a népképviselet működését szolgáló helyiségeit, egyebek mellett a pártok sajtótájékoztatói számára rendszeresített helyiségét a képviselői aláírásgyűjtés vonatkozásában nem lehet munkahelyként, sem pedig állami szerv hivatali helyiségeként kezelni, ha a képviselők a külön sajtótájékoztatóra fenntartott teremben és ennek részeként írták alá a népszavazási kezdeményezést.

Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján a kúriai végzést és ennek kapcsán az Országos Választási Bizottság fenti számú határozatát is megsemmisítette, amelynek eredményeként az Országos Választási Bizottság eljárásában elbírálatlan kifogás maradt. Ezért a Kúria az alkotmánybírósági határozat egy példányának megküldése mellett, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 361. § d) pontjában kapott jogkörénél fogva értesíti a Nemzeti Választási Bizottságot a szükséges intézkedések megtétele végett. Minderről a panasz indítványozóját is tájékoztatja.

Budapest, 2014. február 11.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró
Dr. Balogh Zsolt  sk. előadó bíró