Tájékoztató a Kúria a Kfv.VI.37.848/2017. számon mezőgazdasági termelőszervezet üzemközpontjának bejegyzésével kapcsolatos egyedi ügyben hozott döntéséről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. december 12.

Felperes, mint mezőgazdasági termelőszervezet három üzemközponttal (négy ingatlant érintően) kívánta regisztráltatni magát az ingatlan-nyilvántartásban. A földhivatal a kérelmet jogerősen azzal utasította el, hogy a Földforgalmi törvényre és a kapcsolódó releváns jogszabályokra is tekintettel egy földműves/mezőgazdasági termelőszervezet csak egy mezőgazdasági üzemközponttal, egy hrsz.-on regisztrálható a nyilvántartásban.

Felperes keresetében a határozat megváltoztatását kérte, mert nézete szerint ez a korlátozás nem vezethető le a jogszabályokból.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. Nem vitatta, hogy a törvény kategórikusan nem mondja ki, hogy csak egy üzemközpont bejegyzése lehetséges, de a jogszabály nyelvtani, rendszertani értelmezése és a jogalkotói cél figyelembevétele mellett csak erre a következtetésre lehet jutni.

A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Döntően azzal érvelt, hogy amit a jogszabály nem tilt, azt szabad. Utalt a földrajzilag eltérő telephelyeken és különböző tevékenységi körben megvalósuló gazdálkodására, mely okán létérdeke, hogy az előhaszonbérleti jogával több helyen is élhessen.

A Kúria az elsőfokú ítéletet az indokolás kiegészítésével hatályában fenntartotta. Rámutatott, hogy azon kérdés megválaszolásához, hogy hány mezőgazdasági üzemközpont nyilvántartásba vételét kérheti egy mezőgazdasági termelőszervezet, a törvény preambulumát, a jogszabály rendszerbeli felépítését, az egyes intézmények egymáshoz való viszonyát, valamint a mezőgazdasági üzemközpont, mint jogintézmény rendeltetését kell kiemelten vizsgálni, továbbá a mezőgazdasági üzemközpontnak, az ilyenként bejegyzett helynek az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása körében van különös jelentősége. E körben a törvény a jogosultságok tekintetében a természetes személy földművesre és a mezőgazdasági termelőszervezetre azonos koncepció mentén adja meg a szabályozást, azaz a természetes személy esetén a lakóhelyének, szervezet esetén pedig az üzemközpontjának kell helyben lennie. Márpedig a gazdálkodási formára tekintettel, a jogosítványok gyakorlása kapcsán, és jogszabályi felhatalmazás hiányában nem lehet eltérő mércét alkalmazni. Ha felperesi álláspont érvényesülne, és a szervezeti formában működő gazdálkodók  földjei nem egy településen vannak, az előjogokkal többszörösen élhetnének. Erre a következtetésre semmilyen jogértelmezési úton nem lehet eljutni. Regisztrálandó üzemközpont tehát a mezőgazdasági termelőszervezetek esetében egy hely lehet, amelyet a gazdálkodónak kell kiválasztania.

Budapest, 2017. december 12.

A Kúria Sajtótitkársága