Kvk.I.37.220/2015/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.I.37.220/2015/3.szám

A Kúria a személyesen eljárt Dr. Bősze Ferenc  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2015. február 22. napján meghozott 36/2015. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.000 (egyezer) forint mérsékelt illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Veszprém megye 01. számú választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 44/2015.(II.19.) számú határozatában helyt adott a kérelmező kifogásának, és Kész Zoltán 2015. február 15-én 16 órakor tartott veszprémi kampánygyűlése kapcsán megállapította a jogszabálysértést.

A kérelmező a jogszabálysértéstől eltiltás elmaradását kifogásoló-, és a Magyar Szocialista Párt jogszabályértés megállapítását vitató fellebbezései folytán eljáró kérelmezett a 36/2015. számú határozatával az OEVB 44/2015.(II.19.) számú határozatát megváltoztatta. Egyrészt a kifogás azon részét, mely a 2015. február 15-én szervezett választási gyűlésen Kész Zoltán jelenlétében elhangzott hozzászólás jogsértő voltának megállapítására irányult, elutasította. Másrészt a kifogás azon részét, mely a 2015. február 15-i választási gyűlésen osztott szórólapon feltüntetett közvélemény-kutatási eredmények jogsértő voltának megállapítására irányult, érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A kérelmező a kérelmezett határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben konkrét jogszabálysértést nem jelölt meg. Kérte a kifogásban és a fellebbezésben foglaltak figyelembevételét. Hivatkozott arra, hogy Kész Zoltánt az NVB és a Kúria korábban már marasztalta.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A felperes szakvizsga-bizonyítványa egyszerű másolatának csatolásával igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személy, így választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224.§ (5) bekezdés alapján saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A Ve. a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet egymástól elhatárolt intézményként kezeli: az egyik a másikkal nem helyettesíthető, eltérő események, aktusok jogsértéseit kell bennük megjeleníteni. A Kúria a bírósági felülvizsgálat során nem a választási eseménynek és nem az OEVB határozatának jogsértését vizsgálja. Az NVB határozat jogsértése csak az erre irányuló kifejezett kérelem keretei között elemezhető. Ennek következtében a kérelmező által figyelembe venni kért kifogás és a fellebbezési indokok nem alkalmasak az NVB határozat érdemi felülvizsgálatára.

A Ve. 223.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet előterjeszteni. A Ve. 224.§ (3) bekezdés a) pontja előírja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, azaz a jogszabálysértés konkrét megjelölését.
A kérelmező nem hivatkozott tételes jogszabálysértésre, a Ve-nek, vagy más jogszabálynak a kérelemmel tartalmilag összefüggő rendelkezését nem jelölte meg.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és annak viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2015. február 27.

Dr. Hajnal Péter a tanács elnöke,
Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró