Kvk.I.37.391/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.391/2014/2.szám

A Kúria a ... Ügyvédi Iroda (ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt I. r. és a személyesen eljáró II. r. kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 24. napján meghozott 869/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmei folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmezők bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőket, hogy személyenként fizessenek meg az államnak - külön felhívásra -  1.000 (egyezer) forint - 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei 10. számú és a Budapest 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületekben a Független Kisgazda-Földmunkás Polgári Párt, mint jelöltet állító jelölő szervezet működésével kapcsolatban a kérelmezők kifogást terjesztettek elő, melyet a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 869/2014. számú határozatával a kifogások tartalmi azonossága miatt az ügyek egyesítése után - érdemi vizsgálat nélkül - hatáskör hiányában elutasított. Kifejtette, hogy az NVB kizárólag a jelölő szervek nyilvántartásba vételekor vizsgálja a jelölő szervezet létezését, adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján, más esetekben nem köteles és nem jogosult eljárni.

Az I. és II. kérelmező az NVB határozata ellen - közös beadványban - bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, melyet mindketten aláírtak. A kérelemhez csatolásra került I.r. kérelmező által adott jogi képviseletre szóló, és a II.r. kérelmező által ügyvédi minőségében elfogadott meghatalmazás. A II. r. kérelmező saját személyére nézve nem csatolta jogi szakvizsga bizonyítványának másolatát.

A kérelmezők beadványa érdemi bírósági felülvizsgálatra nem alkalmas.

Az I. r. kérelmező felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban a Kúria álláspontja az alábbi:
A Ve. 22. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az NVB határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A Ve. 231. § (1) bekezdése a) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.

Ellentétben a korábbi szabályozással, a Ve. egyfokú rendes és bírósági jogorvoslattal megerősített jogorvoslati rendszerében eltérően határozza meg az egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. A fellebbviteli fórum előtt a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes személy és jogi személy, valamint a jogi személyiség nélküli szervezet jogosult fellebbezést benyújtani (221. § (1) bekezdés). Ezzel szemben a bírósági felülvizsgálat előterjesztésére a fentiekben hivatkozott rendelkezés értelmében csak az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult (222. § (1) bekezdés). A felülvizsgálati kérelem befogadásának feltétele tehát az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen.
Az I. r. kérelmező felülvizsgálati kérelmében azonban érintettségére nem hivatkozott, nem jelölt meg olyan tényt, körülményt, adatot, amelyből a Kúria érintettségére következtetni lehetett volna, és ilyen tény, körülmény, adat az ügy irataiból sem volt megállapítható.
A választási eljárásban hivatalbóli bizonyítás felvételére nincs mód, ezért a kérelmezőt terheli a felülvizsgálati kérelem valamennyi formai és tartalmi kellékének határidőben való benyújtása, az érintettsége igazolása. A jelen esetben az I. r. kérelmező ennek a törvényből fakadó követelménynek érintettsége vonatkozásában nem tett eleget. Ezért a Kúria az I. r. felülvizsgálati kérelmet  érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

A II. r. kérelmező felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban a Kúria álláspontja az alábbi:
A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A Ve. 224. § (5) bekezdés második mondata szerint lehetőség van arra, hogy a jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárjon. A Kúria nem tekinthetett el a törvényben írt bizonyítvány másolat beadásától a saját ügyében eljáró ügyvéd esetében sem, annak ellenére, hogy ügyvédi státusát az I. r. kérelmező esetén igazoltnak tekintette. A saját ügyében eljáró ügyvéd esetén a jogi szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtását a Ve. kifejezetten megkívánja. Ennek hiányában a II. r. kérelmezőt úgy kell tekinteni, mint a kötelező jogi képviselet nélkül eljáró kérelmezőt, és kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének  mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőket.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Hajnal Péter sk. tanácselnök,
Dr. Heinemann Csilla sk. előadó bíró,
Huszárné dr. Oláh Éva sk. bíró