Kvk.I.37.421/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.421/2014/3.szám

A Kúria a ... elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 7. napján meghozott 183/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A kérelmező fellebbezésére a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2014. március 7-én kelt 183/2014. számú határozatával a kérelmező jelölő szervezet által állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította.

A kérelmező az NVB határozata ellen elektronikus levélben 2014. március 14-én jogi képviselet nélkül bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
Az NVB a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította tekintettel arra, hogy a fellebbezés elkésett, illetve a fellebbezés nem tartalmazta a kérelmező nyilvántartásba-vételi számát. Határozatának indokaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231. § (1) bekezdés b) és d) pontját jelölte meg utalva a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdéseire, valamint a 224. § (3) bekezdés c) pontjára.

A kérelmező az NVB határozata ellen – személyesen eljárva - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.
A Ve. 224. § (1)-(2) bekezdései alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Ve. 224. § (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 10. napján lejárt, ezért a 2014. március 26. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232. § (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Hajnal Péter sk. tanácselnök,
Dr. Heinemann Csilla sk. előadó bíró,
Huszárné dr. Oláh Éva sk. bíró