Kvk.I.37.492/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.I.37.492/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljárt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 11. napján meghozott 1030/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban       - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1030/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

magánszemély beadványozó kifogást nyújtott be a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB). Előadta, hogy Budapest VIII. kerület Könyves Kálmán körúton a Bíró Lajos és a Reguly Antal utca között kihelyezett plakát-felületről az MSZP plakát ragasztói letépték a kérelem előterjesztőjének, mint a FIDESZ-KDNP jelöltjének  plakátjait és helyükre az MSZP jelöltjének plakátját ragasztották.
 
Az OEVB a kifogásnak 62/2014.(IV.06.) számú határozatával a beadványozó által készített videofelvétel és az általa előállított két tanú meghallgatása alapján helyt adott. Értékelése szerint a választási plakátok letépésével megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve) 2.§ (1) bekezdésének a) és e) pontját, és a 218.§ (2) bekezdése alapján b) pontja alapján eltiltotta  és társai jogsértőket a további jogszabálysértéstől.  

A helyszínen jelenlévő  fellebbezésében eltérő tényállásra hivatkozott. Előadása szerint korábban a plakáttartó egyik oldalára már kihelyezték az MSZP jelölt plakátját, de azt a kérelmező javára felülragasztották,  és a tartó további két oldalán is az ő plakátját helyezték el. A kifogásolt cselekménnyel csak az MSZP jelöltet érintő helyről távolították el a kérelmező plakátját.

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2014. április 11-én kelt 1030/2014. számú határozatával az OEVB határozatát megváltoztatta és a kifogást elutasította. Az NVB a bizonyítékok alapján azt állapította meg, hogy a kérelmező plakátját a fellebbező és társai távolították el az érintett felületről, azonban a cselekmény egyértelműen az eredeti állapot helyreállítására irányult, magatartásukat nem a jogszabálysértés szándéka vezérelte. Ezt bizonyítja, hogy az érintett felületen található többi, más jelölő szervezetek által kihelyezett plakátok sértetlenek maradtak. Ezen okból beadványozó és társai nem sértették meg a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választások tisztaságának megóvása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.

A kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, az OEVB határozatának helybenhagyását kérte, mert a cselekmény sérti a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti alapelveket. Álláspontja szerint amennyiben a fellebbező és társai úgy ítélték meg, hogy a letépett plakát helye az MSZP-é, akkor jogi védelmet kellett volna kérniük az OEVB-től. A fellebbezéshez nem csatoltak állításokat igazoló bizonyítékot. A kérelmező plakátjának letépése tudatos jogszabálysértés volt.

A kérelmező jogi szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatával igazolta a Ve. 224.§ (5) bekezdés szerinti feltételt, ez okból nem volt akadálya kérelme érdemi elbírálásának. 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban: régi Ve.) hatálya alatt mondta ki a Legfelsőbb Bíróság a Kvk.IV.37.142/2004/2. számú végzésében, hogy a bizonyítékok mérlegelésén alapuló választási szerv által hozott határozat csak akkor támadható kifogással, ha a bizonyítékok mérlegelése okszerűtlen vagy iratellenes. Tekintettel arra, hogy a Ve. 43.§ (1)-(5) bekezdéseiből és a 46.§ da) pontjából következően továbbra is kiemelkedő szerepet töltenek be a választási bizottságok határozataiban a tényállások és az azok alapjául szolgáló bizonyítékok, a Kúria a korábbi elvet a jelen eljárásban is alkalmazandónak tekinti.

Az NVB határozata értékelte azt, hogy egyetlen helyről történt eltávolítás, a további plakátok érintetlenül maradtak, hogy az MSZP jelölt egy db plakátjának visszahelyezésére került sor.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében nem jelölt meg ettől eltérő tényállást. Az eljárást megindító kifogás a kérelmező „plakátjainak” eltávolítását sérelmezte, a tanúvallomások alapján azonban egyetlen  plakátot „téptek le”. A csatolt videón is egyetlen plakáthely újra ragasztása látszik, az OEVB határozat elleni fellebbezés is csak egy ilyen helyről szól. A fellebbezés tartalmát pedig, a választási jogorvoslati rend rövid határidőire tekintettel, mint az OEVB előtt meg nem hallgatott ellenérdekű fél előadását lehetett értékelni. A plakát-felületről való teljes kiszorulást a kérelmező sem állította.

A Kúria megállapította, hogy az NVB valamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot értékelte,  érvelése megfelel az iratoknak, következtetése okszerű. Erre tekintettel a Kúria nem látott lehetőséget a határozat megváltoztatásra, a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pont szerinti alapelvek  sérelmének megállapítására.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az OEVB-től való jogi védelem kérésének elmaradására való utalással a Ve. olyan megsértésére hivatkozik, amely nem volt az eljárás tárgya, arról sem az OEVB-nek, sem az NVB-nek nem kellett dönteni. Felülvizsgálható rendelkezés hiányában ebben a kérdésben a Kúria mellőzte a határozathozatalt.

Fentiekre tekintettel a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231.§. (5) bekezdés a.) pontja szerint helyben hagyta.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése alapján határozta meg. A Kúria a kérelmezőt a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte az illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 16.

Dr. Hajnal Péter a tanács elnöke,
Huszárné dr. Oláh Éva előadó bíró,
Dr. Heinemann Csilla bíró