Kvk.I.37.634/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.I.37.634/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljáró ... kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. május 30. napján meghozott 1114/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1.000 (egyezer) forint mérsékelt illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Kérelmező 2014. június 1-én a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett (továbbiakban: NVB) kifogást terjesztett elő az NVB 2014. május 30-án 1114/2014. számon meghozott, az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választási eredményeit megállapító döntése ellen,  melyben az NVB a mandátumok kiadását is elrendelte. Kérelmező a beadványát - jogszabályi hivatkozások megjelölésével -    részletesen indokolta, jelezve, hogy álláspontja szerint annak tárgyalását az NVB elnökének három napon belül kellene kitűznie.

Az NVB Titkársága NVB/1357-3/2014. számú átiratával, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 227. §-ára, - a tartalma szerint bírósági felülvizsgálati kérelmet - a támadott határozattal és mellékleteivel együtt a Kúriának megküldte.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint – amint arra a felülvizsgálni kért határozat jogorvoslati tájékoztatója is utalt - a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A fentiek alól a jogalkotó csak a természetes személyek esetében enged kivételt, amikor kimondja, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit sem igazolta.

A Ve. 231. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. Tekintettel arra, hogy a kérelmező nem ügyvéd útján terjesztette elő kérelmét, így az nem felelt meg a tartalmi követelményeknek.

A személyesen eljáró kérelmező beadványából és az NVB irataiból az is megállapítható, hogy ő az NVB megbízott tagja. Az iratokhoz csatolt 2014. május 30-i ülésről készült jelenléti íven is – aláírás nélkül – szerepel a neve. A Ve. 223. § (2) bekezdése értelmében nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. Ennél fogva a kérelmező, mint a  támadott határozatot hozó választási bizottság tagja - a törvény kogens rendelkezése  szerint - ügyvéd útján sem lenne jogosult a határozat felülvizsgálatát kérni.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. június 3.

Dr. Hajnal Péter sk. tanácselnök
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet sk. előadó bíró
Dr. Heinemann Csilla sk. bíró