Kvk.II.37.365/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.365/2015/2.szám

A Kúria a személyesen eljárt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2015. április 10. napján meghozott 71/2015. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Veszprém megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2015. április 7-én meghozott 43/2015.(IV.07.) OEVB számú határozatával a kérelmező kifogását elutasította.

A kérelmező 2015. április 9-én elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a határozat ellen.

A fellebbezés folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) 2015. április 10. napján meghozott 71/2015. számú határozatával az elsőfokú határozatot – az indokolás kiegészítésével - helybenhagyta.  Az NVB határozatában megállapította, hogy a Beadványozó által vitatott kijelentések nem valósítják meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv sérelmét, azok ugyanis a véleménynyilvánítás szabadsága nyújtotta magasabb szintű védelmet élveznek és tartalmuk bizonyítására nincs törvényes lehetőség.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen – személyesen eljárva – 2015. április 14. napján 8:10 perckor elektronikus úton bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított jogvesztő törvényi határidő a Ve. 10.§ (3) bekezdése alapján 2015. április 13-án 16:00-kor lejárt, ezért a 2015. április 14. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ahhoz a jogi szakvizsga megszerzését igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát sem csatolta.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2015. április 14.

Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke,
Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Kárpáti Zoltán bíró