Kvk.II.37.413/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.413/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljárt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  eljárása ellen benyújtott kifogás elbírálása folytán indult nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a Kúria a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező a 2014. március 31-én benyújtott kérelmében előadta, hogy a Nemzeti Választási Bizottságtól (a továbbiakban: NVB) a 2014. március 23-án benyújtott közérdekű információ kérésére - az előírt öt napon belül - nem kapott választ, ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 242.§ (2) bekezdése alapján kérte annak megállapítását, hogy az NVB törvénysértést követett el, továbbá kérte az NVB soron kívüli eljárás lefolytatására való utasítását is.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan. 
A Ve. 224.§ (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Mindezek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint  érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Kúria a kérelemben foglaltakat érdemben nem vizsgálhatta.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62.§ (1) bekezdés s) pontja alapján a kérelmezőt megillető illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt illetékből az Itv. 58.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti mérsékelt illetéket az eredménytelen felülvizsgálati kérelem folytán a kérelmező köteles megfizetni a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 78.§ (1) bekezdése és a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 1.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke
dr. Márton Gizella sk. előadó bíró
dr. Tóth Kincső sk. bíró