Kvk.II.37.417/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.417/2014/3.szám

A Kúria a elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 13. napján meghozott 769/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 5-án meghozott 29/2014.(III.5.) OEVB számú határozatával a kérelmezőként eljáró jelölő szervezet jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasította.

A kérelmező fellebbezését elbíráló Nemzeti Választási Bizottság az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta a Ve.231.§ (5) bekezdés a) pontjára hivatkozással.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen – személyesen eljárva - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 16. napján lejárt, ezért a 2014. március 27. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező, ha a fél jogi képviselő nélkül jár el, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint   a bírósági felülvizsgálati kérelmet szintén érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ezért ez okból sem lenne a bírósági felülvizsgálati kérelme érdemben elbírálható.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján mérsékelt illeték viselésére kötelezte.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. március 31.

Dr.  Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Márton Gizella sk. bíró,
dr. Tóth Kincső sk. bíró