Kvk.II.37.448/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

mint felülvizsgálati bíróság

Kvk.II.37.448/2014/2.szám

A Kúria a Kállay és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: ... ügyvéd, cím) által képviselt Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 1. napján meghozott 929/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a  Nemzeti Választási Bizottság 929/2014. számú határozatát helybenhagyja.
A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Egy magánszemély 2014. március 28-án kifogást tett amiatt, hogy Vecsés város több pontján az úttesteken és a járdafelületeken a „KORMÁNYVÁLTÁS! ÁPRILIS 6-ÁN SZAVAZZ SZABÓ REBEKÁRA MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP A FESTÉK ELTŰNIK MAGÁTÓL” feliratok kerültek elhelyezésre. Álláspontja szerint ez a plakát elhelyezés ellentétes a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144.§ (4) bekezdés bekezdésében foglaltakkal, tekintve, hogy az úttest és a járdafelület az épület falával egy tekintet alá esik. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását.

Pest megye 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (továbbiakban: OEVB) a 45/2014.(III.28.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a feliratok elhelyezésére használt közterületek az önkormányzat tulajdonában vannak, azok használatára kérelem előterjesztésére nem került sor. A tevékenységet a Ve. 144.§ (4) bekezdése hatálya alá tartozónak ítélte. Ezért Szabó Rebekát és a MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelölő szervezeteket a további jogsértéstől eltiltotta.
Az Együtt- a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB)  929/2014. számú határozatában az OEVB határozatát megváltoztatta és a kifogást elutasította. Megállapította, hogy a kifogásolt felirat a Ve. 144.§ (1) bekezdése szerint választási plakát, amely a kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető a Ve. 144.§ (3) bekezdése alapján. A Ve. 144.§ (4)-(5) bekezdésének nyelvtani és rendszertani elemzése alapján azonban nem értett egyet azzal, hogy a plakát ily módon történő kihelyezése jogszabálysértő, tekintve, hogy csak az épületek falán és a kerítésen való elhelyezéshez kell tulajdonosi, bérlői, vagyonkezelői hozzájárulás, továbbá a plakát úttesten, járdán való elhelyezését az önkormányzat rendeletében nem tiltotta meg.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a NVB határozatának megváltoztatását, az OEVB határozatának helybenhagyását kérte. Állította, hogy a NVB határozat sérti a Ve. 223.§ (3) bekezdés a) pontját. Érdekeltsége körében hivatkozott arra, hogy a plakátokkal érintett út- és járdaszakaszok tulajdonosa, azok elhelyezéséhez nem járult hozzá. Álláspontja szerint a jogalkotói szándékkal ellentétesen értelmezte a NVB a Ve. 144.§ (4) bekezdését, mert az önkormányzat költségvetésének terhére súlyos pénzekért megépült utak, járdák, terek esetén is szükséges a hozzájárulás, épp úgy, ahogy az épületek, kerítések esetében.  Utalt arra, hogy a Ve. 144.§ (5) bekezdése szerinti körbe tartozó önkormányzati rendelet megalkotására nincs mód, de ez nem vezethet a köztulajdon korlátlan rongálásához.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A Kúria a NVB határozatában foglaltakkal maradéktalanul egyet ért.

Ahogy arra a NVB is utalt, a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. és Kvk.III.37.355/2014/3. számú döntésében már foglalkozott a választási plakátra vonatkozó rendelkezések értelmezésével. E körben rögzítésre került, hogy a fő szabály az, hogy a plakát a kampányidőszakban korlátozás nélkül bárhol elhelyezhető. A fő szabály alóli kivételek körét maga a Ve. 144.§ (4)-(7) bekezdései nevesítik. Tételes rendelkezést tartalmaz e körben a Ve. 144.§ (4) bekezdése, amikor rögzíti, hogy a korlátozás nélküli elhelyezés gátját képezi az, ha az épület falára, kerítésre kívánnak plakátot elhelyezni, de ahhoz a tulajdonos, bérlő, vagy a vagyonkezelő nem ad hozzájárulást. Az egyértelmű és konkrét kivételi körre vonatkozó szabályozást nem lehet jogalkotói szándékra utalással, a tételes jogi szabályozástól eltérően értelmezni. Ezért helyesen döntött a NVB, amikor azt állapította meg, hogy a Ve. 144.§ (4) bekezdésében nevesített két esetkörbe (épület fala, kerítés) az út- és járdafelület nem tartozik bele. Ez okból az úton és járdán elhelyezett plakátok esetén a kérelmezői hozzájárulásra nem volt szükség, e magatartás a Ve. hivatkozott rendelkezését nem sértette.

Kérelmező felülvizsgálati kérelmében elismerte, hogy az út- és járdafelületen plakát elhelyezését tiltó önkormányzati rendelete nincs, így a Ve. 144.§ (5) bekezdése megsértése fel sem merülhet, ahogy azt a NVB megállapította határozatában.

Fentiek alapján a Kúria a felülvizsgálati kérelmet  alaptalannak találta és a NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

A Kúria a nemperes eljárásban felmerült illeték mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján állapította meg, melyet a kérelmező személyes illetékmentességére [Itv. 5.§ (1) bekezdés b) pont] figyelemmel az állam visel a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14.§-a alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslatot a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 7.

Dr. Tóth Kincső tanácselnök, előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika bíró,
Dr. Kalas Tibor bíró