Kvk.II.37.477/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.477/2014/3.szám

A Kúria Dr. Tordai Csaba (cím) ügyvéd által képviselt Együtt - a Korszakváltók Pártja (cím) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 7. napján meghozott 970/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 970/2014. számú határozatát helybenhagyja.

A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Egy magánszemély kifogást terjesztett elő amiatt, hogy a ... számú, önkormányzati tulajdonú házon, annak ereszcsatornáján 2014. április 6. napjának hajnalán ismeretlen személyek ...-t népszerűsítő plakátot helyeztek ki. A kifogást tevő előadta, hogy kettős jogsértés történt, mert egyfelől az épületben aznap szavazókör is működött, másfelől a plakát kihelyezésére a vagyonkezelő - tudomása szerint - nem adott engedélyt. A Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 2014. április 6. napján kelt 53/2014. számú határozatában a kifogást részben alaposnak találta. Megállapította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144.§ (4) bekezdésében foglaltak sérelmét, miszerint az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, a használatot nem kérelmezték, a plakát elhelyezése a vagyonkezelő engedélye nélkül történt. A fentiekre tekintettel az OEVB a jogsértőt a további jogszabálysértéstől eltiltotta. Az eljárás során a plakát kihelyezésének időpontja nem volt bizonyítható, ezért a Ve. 143.§-ában foglalt relatív területi kampánytilalom megsértésére vonatkozó kifogást az OEVB elutasította.

A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) 970/2014. számú határozatában az OEVB határozatát helybenhagyta. Utalt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:16.§-ára. Álláspontja szerint az ereszcsatorna olyan tartozék, amely az ingatlan rendeltetésszerű használatához tartozik, ezért a tulajdonjog arra is kiterjed. A fentiek alapján az ereszcsatornára a vagyonkezelő hozzájárulása nélkül történt plakát elhelyezésével a Ve. 144.§ (4) bekezdés sérelme megvalósult.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, a kifogás elutasítását kérte. Álláspontja szerint a Ve. 144.§ (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik akkor, amikor a vagyonkezelői hozzájárulás beszerzését csak „a falra, kerítésre” való plakát elhelyezés esetére írja elő. Az ereszcsatornára történt kihelyezés ennek folytán nem engedélyköteles, nem ütközik a Ve. 144.§ (4) bekezdés rendelkezéseibe.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A Kúria az NVB határozatával maradéktalanul egyetért.

Az NVB is utalt arra, hogy kampányidőszakban a Ve. 144.§ (3) bekezdésében előírtak szerint plakát - a (4)-(7) bekezdésekben foglalt kivételekkel - bárhol elhelyezhető. Egyértelmű az is, hogy a 144.§ (4) bekezdése nevesíti az épületeket, közelebbről azok falát és kerítését, melyre csak a tulajdonos, illetőleg vagyonkezelő hozzájárulásával helyezhető el plakát. A kérelmező által sem vitatott, hogy a perbeli, az önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetében a kihelyezés iránti kérelem nem került előterjesztésre. Nem vitásan a plakátot nem a falra vagy a kerítésre ragasztották ki, hanem az ereszcsatornára. Ebben az esetben azonban a helyes jogértelmezés szerint az ereszcsatorna a fallal egy tekintet alá esik egyfelől azért, mert az ingatlan olyan tartozéka, amelyre a tulajdonjog kiterjed, másfelől azért, mert láthatóan fizikai értelemben is egységet képez a fallal. A Kúria fentiek alapján megállapította, hogy helyesen döntött a NVB akkor, amikor a kérelmező részéről történt jogsértés tekintetében állást foglalt.

A fentiek folytán a kérelmező alaptalan bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria ezért a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

A Kúria a nemperes eljárásban felmerült illeték mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg, melyet a kérelmező személyes illetékmentességére figyelemmel (Itv. 5.§ (1) bekezdés b) pont) az állam visel a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14.§-a alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. április 14.

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök,
Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró,
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró