Kvk.II.37.480/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.480/2014/2.szám

A Kúria a S.Ü.I dr. S.P. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által a kifogása el nem bírálása miatt benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság NVB/1097-1/2014. számú levelét határozatnak tekinti és azt helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak      - külön felhívásra -  10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. április 4-én kifogást terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottságnál a Pk.69.374/1989/1. számú végzéssel elrendelt Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt bírósági nyilvántartásba vétele miatt, állítva, hogy a párt nyilvántartásba vételére valótlan adatokkal került sor. Kérte – a törvénysértő tevékenység és a jogellenes állapot miatt - a Nemzeti Választási Bizottságtól a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 218.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazását, mert az így nyilvántartásba vett párt mint jelölő szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel. Arra hivatkozott, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt bírósági nyilvántartásba vételére a 6.Pk.60.862/2. végzéssel került jogszerűen sor. Álláspontja szerint sérültek a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c), e) pontjaiban foglalt alapelvek.

A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a kérelmezőt a 2014. április 6-án kelt NVB/1097-1/2014. számú levelében arról tájékoztatta, hogy a  Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétele miatt benyújtott kifogásokat a 869/2014., a 911/2014., a  939/2014. számú határozataival elbírálta. A kérelmező beadványában foglaltak nem minősülnek választási ügynek, a választási bizottságoknak nincs hatáskörük az abban foglaltak elbírálására, ezért - mivel a beadvány tartalma azonos a korábbi, már elbírált kifogások tartalmával - a beadványt nem bírálja el, azt nem veszi napirendjére.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság elnökének válaszlevelében foglaltak sérelmezése mellett, a kifogása el nem bírálása miatt – egy oldalas, részleges szövegű beadványban - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben a Ve. 2.§ (1) bekezdés a), c) és e) pontja, 44.§ (1)-(2) bekezdése, 43-47.§-ok, 49.§, 214.§ (1) bekezdése, 218.§ (1) bekezdése megsértése miatt kérte a 2014. április 4-i kifogása érdemi elbírálását. Állította, hogy a kifogása el nem bírálására felhozott indok nem felel meg a valóságnak, mert a kifogásának a tartalma nem volt azonos a korábbi, különböző határozatokkal már elbírált kifogásokkal, mert a 923/2014. számú határozattal szemben emelt kifogást. Állította, hogy a kifogásában felhozottak alapján, a választási alapelvek megsértése okán a  Nemzeti Választási Bizottságnak érdemben kellett volna a kifogását elbírálnia.

A  Kúria  a Ve. 222.§ (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, a Legfelsőbb Bíróság 3/1998.KJE jogegységi határozatának megfelelő alkalmazásával a választási szerv válaszlevelét – annak tartalma alapján - hatáskör hiányát megállapító és emiatt a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító „határozat“-nak tekintve, a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét határozat ellen előterjesztett jogorvoslatnak, a kérelmezőt a kifogása el nem bírálása miatt az ügyben érintettnek és ezért a jogorvoslat előterjesztésére jogosultnak minősítette, a jogorvoslatot pedig érdemben vizsgálta és bírálta el.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan. 

A Ve. 215.§  d) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

A kérelmező a 2014. április 4-én előterjesztett kifogásában a Nemzeti Választási Bizottság 923/2014. számú határozatával kapcsolatban, az Etv. 4.§ (1) bekezdésére alapítottan állította, hogy a Pk.69.374/1989/1. számú végzéssel bejegyzett párt nem folytathat tevékenységet, fantom párt, nem lehet jelölő szevezet, mert ugyenezen néven korábban, másik végzéssel bejegyzett párt a törvényes és legitim párt.  A Nemzeti Választási Bizottság helytállóan hivatkozott arra, hogy a kifogásban foglaltak nem minősülnek választási ügynek. Arra azonban tévesen hivatkozott, hogy az országgyűlési képviselők választásán a kifogásolt pártot jelölő szervezetként már nyilvántartásba vették, az azzal kapcsolatos jogorvoslatokat elbírálták, mert a kifogás nem ezzel, hanem az európai parlamenti választással volt kapcsolatos. A két párt nyilvántartásba vételével kapcsolatosan a választási bizottságok nem folytathatnak le törvényeségi vizsgálatot, nem vizsgálhatják melyik párt a törvényes és legitim. Az Etv. 4.§ (1) bekezdés megsértésének vizsgálata nem a választási bizottság hatáskörébe tartozik.
A kifogásnak a Ve. 212.§ a) pontja alapján tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. A választási bizottság a kifogásról a Ve. 218.§ (1) bekezdése szerint a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Döntésének kereteit a megjelölt jogsértések adják, a kifogásban meg nem jelölt jogsértés vizsgálatára hatásköre nem terjed ki. 
Önmagában az a körülmény, hogy a kifogásban választási alapelv megsértésére hivatkoztak, a Nemzeti Választási Bizottságnak hatáskört nem teremt a kifogás elbírálására. A választási bizottság a jelölő szervezet nyilvántartásba vételekor a Ve. 133.§ (1) bekezdése szerint lefolytatott ellenőrzés során vizsgálja a szervezet bírósági nyilvántartási adatait, ezen túlmenően hatásköre a bejegyzett szervezet vonatkozásában a választási eljárás során nincs. 

Mivel a kifogásban foglaltak nem minősülnek választási ügynek és emiatt a választási bizottságok hatáskörének hiánya állapítható meg, a Nemzeti Választási Bizottság a hatáskör hiányát helytállóan állapította meg, de mulasztott, amikor válaszlevelet küldött és a Ve. 215.§ d) pontjában foglaltak szerint nem határozatban döntött.
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság válaszlevelét – tartalma szerint - a hatáskör hiánya miatt a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról rendelkező határozatnak tekintette, amelyet a Ve. 215.§ d) ponja és a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alkalmazásával helybenhagyott.

Az eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése határozza meg. A Kúria a kérelmezőt az illeték viselésére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (a továbbiakban: Pp.) 324.§ (1) bekezdése folytán alkalmazandó 78.§ (1) bekezdés alapján kötelezte, figyelemmel a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdésére is.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 14.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső sk. bíró