Kvk.II.37.497/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.497/2014/2.szám

A Kúria a  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 14. napján meghozott 1037/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban  meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság  96/2014.(IV.12.) határozata ellen a kérelmező által benyújtott fellebbezést a Nemzeti Választási Bizottság az 1037/2014. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította tekintettel arra, hogy a beadványban foglaltak részben a képviselőjelölt állítással szembeni jogorvoslatnak minősülnek, e részében a fellebbezés elkésett, másik részének elbírálása – amely a képviselők, képviselőjelöltek munkájának megítélését kifogásolja - nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem, nem választási ügy. Határozatában hivatkozott a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.§ (1) bekezdés b) pontjának és 215.§ d) pontjának rendelkezéseire és utalt a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdéseire, valamint a 224.§ (2) és (3) bekezdésére.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság fenti határozatával szemben – személyesen eljárva – bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.  A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül jár el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidőben a kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 17.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella sk. előadó bíró,
Dr. Kalas Tibor sk. bíró