Kvk.II.37.823/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.823/2014/3.szám

A Kúria a dr. Féja András ügyvéd  által képviselt Országos Örmény Önkormányzat  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. július 29. napján meghozott 1128/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy – külön felhívásra – fizessen meg az államnak 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2014. július 29-én kelt 1128/2014. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki. Határozatának 1-13-ig terjedő mellékleteiben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56.§-a alapján a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, felsorolja azon megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati választásokat kitűzi és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát, továbbá meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát.

A határozat indoklásában kifejtettek szerint az NVB-nek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásával kapcsolatosan a szavazás napja előtti 75. napon, azaz 2014. július 29-én kellett kitűznie a nemzeti önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

A Nektv. 242.§ (2) bekezdése szerint a nemzeti önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 25 főt eléri.

Az NVB a határozat meghozatalánál figyelemmel volt a 2014. május 25-én a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatásban foglaltakra, mely szerint akként foglalt állást, hogy a 2011. évi népszámlálás személyi kérdőíve „V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás” adatkör kérdései közül – a Központi Statisztikai Hivatal által – a kérdőív 34. és 35. kérdésekre adott válaszok figyelembevételével készített adatszolgáltatás alapján határozza meg, hogy mely településeken éri el az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a 25 főt és ez alapján gyakorolja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésével kapcsolatos hatáskörét.

Az NVB 1128/2014. számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt előterjesztett kérelmében a kérelmező előadta, hogy a Központi Statisztikai Hivatal nyilvánosan hozzáférhető adatai szerint (4.1.6.1. A népesség nemzetiség szerint 2011.) Pest megye két – a határozatban megjelölt Budaörsön túli – településén is az örmény nemzetiséghez tartozó személyek száma eléri a 25 főt, Érden 27 fő, Dunakeszin 25 fő.

A kérelmező álláspontja szerint az általa felülvizsgálni kért határozat sérti a Nektv. 242.§ (2) bekezdését, mivel a nyilvánosan közzétett adatok szerint az örmény nemzetiséghez tartozó 25 főt elérő Érd és Dunakeszi településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását az NVB elmulasztotta kitűzni. Ezért  kérte, hogy a Kúria a hivatkozott határozatot a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pont alapján változtassa meg és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását Érden és Dunakeszin is tűzze ki.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Ve. 309.§ (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti 75. napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

Az NVB-nek a legutolsó népszámlálásnak - az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján készített - adatait alapul véve kellett meghatároznia azon településeket, ahol az adott nemzetiséghez tartozó választópolgárok száma eléri a 25 főt.

Az NVB a felhívott 14/2014. számú iránymutatásában foglalt állást arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi népszámlálás során alkalmazott kérdőíven szereplő kérdések közül melyek minősülnek a nemzetiséghez tartozást kifejező kérdéseknek.  Ennek elbírálása során arra volt figyelemmel, hogy a kitűzéshez szükséges statisztikai adatszolgáltatás alapja a kérdőíven szereplő azon kérdések lehetnek, melyek a közvetlen identitásazonosítást teszik lehetővé. Ennek pedig a népszámlálási adatlap 34. és 35. kérdései felelnek meg. A népszámlálási kérdőív 36-37. kérdései már a nyelvhasználatra vonatkoznak, így csak indirekt módon közvetetten utalnak a nemzetiségi hovatartozásra.

Mindezek alapján az NVB – a Kúria álláspontjával is egyező – azon jogértelmezést fogadta el, hogy a Magyarországon élő nemzetiségekhez tartozók önrendelkezési jogát, valamint a nemzetiségi közösségek helyi nemzetiségi önkormányzat létrehozására vonatkozó jogát az teljesíti ki, ha a 2011. évi népszámlálás során az „V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás” adatkör kérdései közül a 34-35. sorszámú kérdésekre adott válaszoknak a nemzetiségenkénti bontásban előállított adatai alapján kerül meghatározásra, hogy mely településeken éri el a nemzetiségi választópolgárok száma a 25 főt.

Az NVB részére a Központi Statisztikai Hivatal a nemzetiségi kategóriának megfelelő adatokat (34-35. kérdések) megküldte, azok a Kúria rendelkezésére is állnak az NVB által megküldött CD lemezen.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az NVB a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és az általa meghozott iránymutatásnak megfelelően jogszerűen tűzte ki az örmény nemzetiséghez tartozó települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, melynek során a 2011. évi népszámlálás adott kérdéskörének kérdései közül a 34-35. sorszámú kérdésekre adott válaszokat vette alapul a Nektv. 242.§ (2) bekezdésében felhívott nemzetiséghez való tartozás elbírálása tárgyában.

Mindezek folytán a Kúria a Ve. 308.§ szerint alkalmazandó  231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján az NVB határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg, melynek viselésére – az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában - a kérelmezőt kötelezte a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. augusztus 4.

dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke, előadó bíró
dr. Kovács András bíró
dr. Sperka Kálmán bíró