Kvk.II.37.824/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.824/2014/2.szám

A Kúria a Machács Ügyvédi Iroda   által képviselt Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. július 29. napján meghozott 1128/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy – külön felhívásra – fizessen meg az államnak 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2014. július 29-én kelt 1128/2014. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki. A határozat 5. számú melléklete szerint a Pest megyéhez tartozó Érd településen a megválasztható német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők számát 3 főben határozta meg, figyelemmel arra, hogy a választópolgárok száma a kitűzéskor 89 fő volt.

A kérelmező az NVB 1128/2014. számú határozatának felülvizsgálatát kérte előadva, hogy az jogszabályt sért, mert az általa csatolt igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2014. július 29. napján Érd településen 106 fő volt. Ezt alapul véve pedig a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 51.§ (1) bekezdés b) pontja szerint  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 4 főben határozandó meg. Hivatkozott még a Ve. 10.§ (3) bekezdésére, mely szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésére álló határidő 24 órakor jár le.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
 
A Nektv. 51.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
a) 3 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint 100 fő,
b) 4 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepló választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább 100 fő.

A kérelmező által csatolt igazolás szerint 2014. július 28. napjáig 89 db  német nemzetiségi regisztrációs kérelem került feldolgozásra és elfogadásra az Érdi Választási Irodánál, majd 2014. július 29. napján 19 órára további 17 db német nemzetiségi regisztrációs kérelemnek helyt adó döntés született.

Az NVB 1128/2014. számú határozatának 5. számú mellékletében a Pest megyéhez tartozó Érd településen 89 főben állapította meg a választópolgárok számát a kitűzéskor.

Az NVB határozatát 2014. július 29-én hozta meg, melyhez képest a kitűzés napján 0 órakor az adott településen a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok számát vette figyelembe.

Amennyiben az NVB a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők létszámának meghatározásakor a kitűzés napján 0 óra időpontot meghaladó későbbi időben névjegyzékben szereplő választópolgárokat kívánt volna figyelembe venni, határozatát azon a napon nem hozhatta volna meg, hiszen be kellett volna várni a 24 óra elteltét. A logika szabályai szerint tehát csak a 0 órakor rendelkezésre álló adatot fogadhatta el, ez pedig a csatolt igazolás szerint is 89 fő.
 
Egyben rámutat a Kúria arra, hogy a Ve. 10.§-ának szabályai eljárási cselekményekre vonatkoznak, míg a Nektv. 51.§-a egy ténybeli állapot figyelembevételét írja elő.

Mivel a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat jogszerű, a Kúria azt a Ve. 308.§ szerint alkalmazandó  231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg, melynek viselésére – az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában - a kérelmezőt kötelezte a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. augusztus 4.

dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke, előadó bíró
dr. Kovács András bíró
dr. Sperka Kálmán bíró