Kvk.II.37.825/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.825/2014/2.szám

A Kúria a dr. Topuzidisz Dimitrisz ügyvéd által képviselt Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. július 29. napján meghozott 1128/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy – külön felhívásra – fizessen meg az államnak 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2014. július 29-én kelt 1128/2014. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki. A határozat 2. számú melléklete szerint a Fejér megyéhez tartozó  településen a megválasztható görög települési nemzetiségi önkormányzati képviselők számát 3 főben határozta meg, figyelemmel arra, hogy a nemzetiségi választópolgárok száma a kitűzéskor 79 fő volt.

A kérelmező az NVB 1128/2014. számú határozatának felülvizsgálatát kérte előadva, hogy az jogszabályt sért, mert az általa csatolt igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2014. július 29. napján 16 órakor  településen 101 fő volt. Ezt alapul véve pedig a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 51.§ (1) bekezdés b) pontja szerint  a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 4 főben határozandó meg. Hivatkozott még a Ve. 10.§ (2) bekezdésére, mely kimondja, hogy a határidőket naptári napokban kell számítani, továbbá a Ve. 10.§ (3) bekezdésére, mely szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésére álló határidő 24 órakor jár le.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.
 
A Nektv. 51.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
a) 3 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint 100 fő,
b) 4 fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepló választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább 100 fő.

A kérelmező által csatolt igazolás szerint 2014. július 28. napján Beloiannisz községben a görög nemzetiséghez tartozó választópolgárok száma 79 fő, 2014. július 29. napján pedig 101 fő.

Az NVB 1128/2014. számú határozatának 2. számú mellékletében a Fejér megyéhez tartozó Beloiannisz településen 79 főben állapította meg a választópolgárok számát a kitűzéskor, ez pedig a csatolt igazolás szerint is 79 fő.

Az NVB határozatát 2014. július 29-én hozta meg, melyhez képest a kitűzés napján 0 órakor az adott településen a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok számát vette figyelembe.

Amennyiben az NVB a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők létszámának meghatározásakor a kitűzés napján 0 óra időpontot meghaladó későbbi időben névjegyzékben szereplő választópolgárokat kívánt volna figyelembe venni, határozatát azon a napon nem hozhatta volna meg, hiszen be kellett volna várni a 24 óra elteltét. A logika szabályai szerint tehát csak a 0 órakor rendelkezésre álló adatot fogadhatta el, ez pedig a csatolt igazolás szerint is 79 fő.

Egyben rámutat a Kúria arra, hogy a Ve. 10.§-ának szabályai eljárási cselekményekre vonatkoznak, míg a Nektv. 51.§-a egy ténybeli állapot figyelembevételét írja elő.

Mivel a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozat jogszerű, a Kúria azt a Ve. 308.§ szerint alkalmazandó   231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg, melynek viselésére – az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában - a kérelmezőt kötelezte a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. augusztus 4.

dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke, előadó bíró
dr. Kovács András bíró
dr. Sperka Kálmán bíró