Kvk.II.37.903/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.II.37.903/2014/2.szám

A Kúria a ... elnök által képviselt ... (cím) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján meghozott 1296/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A ... és a ..., mint jelölő szervezetek a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 5-én 27 fő jelölttel bejelentették.

A közös országos listát a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 1296/2014. számú határozatával nyilvántartásba vette, a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A kérelmező 2014. szeptember 10. napján az NVB-nek címezve kifogást terjesztett elő a határozat ellen. Indokolásként előadta, hogy az országos közös listán nem szerepelnek a tagszervezetük által jelöltként állított személyek, továbbá, hogy a listán szereplő egyes nevekről, illetve ezek sorrendjéről az Unió közgyűlésén nem szavaztak. Beadványában kérte, hogy az NVB vonja vissza határozatát, vagy hozzon olyan határozatot, mellyel a választási szabálysértés orvosolható.

Az NVB Titkársága NVB/1582-11/2014. számú átiratával, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 227.§-ára, - a tartalma szerint bírósági felülvizsgálati kérelmet - a támadott határozattal és mellékleteivel együtt a Kúriának megküldte.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Kúria az NVB álláspontját elfogadta és a kifogás megnevezésű, de tartalmában az NVB határozatának jogszerűségét vitató kérelmet bírósági felülvizsgálati kérelemként bírálta el a Ve.222.§-ának megfelelően.

A Ve. 308.§-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is irányadó Ve. 224.§ (5) bekezdése szerint – amint arra a felülvizsgálni kért határozat jogorvoslati tájékoztatója is utalt - a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A fentiek alól a jogalkotó csak a természetes személyek esetében enged kivételt, amikor kimondja, hogy jogi szakvizsgával rendelkező személy – szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

A Ve. 231.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. Tekintettel arra, hogy a kérelmező nem ügyvéd útján terjesztette elő kérelmét, így az nem felelt meg a tartalmi követelményeknek.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke
Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró
Dr. Kalas Tibor s.k. bíró