Kvk.II.37.906/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.37.906/2014/4.szám

A Kúria a dr. V A ügyvéd  által képviselt V T  I.r., V G Gy  II.r. és  III.r. kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság kérelmezett 2014. szeptember 8. napján meghozott 1291/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1291/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A III.r. kérelmező 2014. szeptember 2-án - mint jelölő szervezet - kérte nyilvántartásba vételét a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán.

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 81/2014. (IX.4.) számú határozatával a III.r. kérelmezőt a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba vette.

A határozat ellen benyújtott fellebbezést elbírálva a Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) 2014. szeptember 8-án kelt 1291/2014. számú határozatával a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 81/2014. (IX.4.) számú határozatát megváltoztatta és a III.r. kérelmezőnek a német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán német nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét visszautasította. Határozatának indokolásában rámutatott, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 58.§ (1) bekezdése, valamint 60.§ (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelöltet és listát nemzetiségi szervezet állíthat. Nemzetiségi szervezet a Nektv. 2.§ 14. pontja értelmében pedig, a párt és a szakszervezet kivételével, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete. A III.r. kérelmező alapszabályát megvizsgálva az NVB arra a megállapításra jutott, hogy az alapszabályban az egyesület céljaként kizárólag Ráckeve és német testvérvárosa, Calden közötti kapcsolat előmozdítása, valamint a helyi német kisebbséggel történő kapcsolattartás szerepel. Ez a cél azonban nem teljesíti a Nektv. 2.§ 14. pontja által előírt feltételt, mert nem foglalja magában a német nemzetiség képviseletét, ezért a III.r. kérelmező német nemzetiségi jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

Az NVB 1291/2014. számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott kérelmükben a kérelmezők a határozat megváltoztatását, a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 81/2014. (IX.4.) számú határozatának hatályában fenntartását, a III.r. kérelmező német nemzetiségi jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérték. Előadták, hogy a III.r. kérelmező megfelel a Nektv. 2.§ 15. pontjában írt meghatározásban foglaltaknak,  figyelemmel az általuk megjelölt tevékenységekre. Az alapszabály 3. és 4. pontjában írtakra hivatkozva állították, hogy az egyesület eszközei, irányultsága a német nemzetiségi identitás megtartását, a nyelv megőrzését és azon keresztül a kultúra fennmaradását is célozzák.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3.§ 3. pontja szerint jelölő szervezet: a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.

Az illetékes választási bizottság – a Ve. 132.§-ában írtak szerint – minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. Visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha a jelölő szervezet bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg (Ve. 132.§ (3 ) bekezdés).

A Nektv. 58.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választáson jelöltet nemzetiségi szervezet állíthat. A nemzetiségi szervezet pedig a Nektv. 2.§ 14. pontja szerint a Nektv. 50-72.§ alkalmazásában a párt és a szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályban rögzített célja az e törvény szerinti konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

Ezen jogszabályi rendelkezések szerint tehát a nyilvántartásba vételkor eljáró bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy nemzetiségi szervezet állítja-e a jelöltet. Nemzetiségi szervezetként pedig azon egyesület fogadható el, amelynek alapszabályban rögzített célja a törvény szerinti nemzetiség képviselete.

Az NVB a fellebbezés elbírálásakor vizsgálata a III.r. kérelmező csatolt alapszabályát és megállapította, hogy az abban megjelölt „helyi német kisebbséggel történő kapcsolattartás” cél nem teljesíti az előírt törvényi feltételt. E megállapításon alapult a jelölő szervezet nyilvántartásba vételének visszautasítása.

A Kúria ugyancsak vizsgálta a III.r. kérelmező csatolt alapszabályában foglaltakat megállapítva, hogy az alapszabály 3. pontja szerint az egyesület célja:
- a kapcsolatok szélesítése és ápolása Ráckeve város németországi testvérvárosával, Calden-nel,
- a két város lakosságának minél szélesebb körű kapcsolatteremtése mind nyelvi, kulturális, szakmai, mind pedig oktatási téren,
- Ráckeve és Calden történelmi kapcsolatának megismertetése,
- a ráckevei, valamint a caldeni oktatási intézmények tanulói, tanárai közötti kapcsolatok kiszélesítése, létrehozása mind a nyelvtanulás, mind pedig kölcsönös vendégfogadás céljából,
kapcsolattartás a helyi német kisebbséggel.

Ezen célokat tekintve helytállóan állapította meg az NVB, hogy azok közt nem szerepel a német nemzetiség képviselete, így a III.r. kérelmező nem felel meg a Nektv. 2.§ 14. pontjában foglalt nemzetiségi szervezetnek.

A bírósági felülvizsgálati kérelemben a kérelmezők a Nektv. 2.§ 15. pontjában foglaltakra hivatkoztak és az egyesület tevékenységét részletezték. Ezzel szemben megállapítható, hogy a Nektv. 58.§ (1) bekezdése a Nektv. 2.§ 14. pontja szerinti nemzetiségi szervezetet kívánja meg jelöltállítóként, melynek következtében egyedül az alapszabályban rögzített cél és nem a kifejtett tevékenység vizsgálandó a kérelmező megítélésekor.
Mindezekre figyelemmel a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság felülvizsgálni kért határozatát a Ve. 308. § szerint alkalmazandó 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta, mert az NVB a III.r. kérelmező – mint jelölő szervezet – nyilvántartásba vételét a Ve. 133.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján jogszerűen utasította vissza. 

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapján állapította meg, melynek viselésére – az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában - a kérelmezőt kötelezte a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. szeptember 15.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Márton Gizella sk. bíró,
Dr. Tóth Kincső sk. bíró