Kvk.II.38.030/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.38.030/2014/3.szám

A Kúria a ... Iroda (ügyintéző: ... ügyvéd, cím) által képviselt Kérelmező (Kérelmező címe) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. szeptember 30. napján meghozott 1364/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

J.N. a ... polgármester jelöltje (a továbbiakban: kifogást tévő) kifogást nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjainak, valamint a Ve. 144.§ (7) bekezdése és 146.§ b) pontjának sérelmére hivatkozva. A Békés Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 56/2014.(IX.25.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontját, egyúttal a kérelmezőt eltiltotta a további jogsértéstől és kötelezte a határozat rendelkező részének közzétételére.
A kérelmező fellebbezése nyomán eljáró Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 1364/2014. számú határozatával a TVB határozatát megváltoztatta, megállapította, hogy a kérelmező megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontját, egyúttal a kérelmezőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Nemzeti Választási Bizottság döntése ellen a kérelmező 2014. október 3-án nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, melyben a NVB határozatának megváltoztatását, a kifogás elutasítását kérte elsődlegesen a Ve. 223.§ (3) bekezdés a) pontja, másodlagosan a Ve. 223.§ (3) bekezdés b) pontja alapján. Álláspontja szerint a NVB határozata elsődlegesen jogsértő, másodlagosan súlyosan sérti a mérlegelés szabályait.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 99. címe alatt rendelkezik a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának szabályairól. A Ve. 224.§ (3) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell – többek között - a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, amely cég esetében cégjegyzék szám. A Kúria megállapította, hogy a kérelmező által előterjesztett kérelem ezt, a jogalkotó által kötelezően előírt kelléket nem tartalmazza. Az a körülmény, hogy a jogi képviselőnek adott meghatalmazásban a cégjegyzék szám szerepel, nem pótolja a beadvány hiányosságát.

A Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat. A jogalkotói akarat egyértelmű, a rendelkezés kogens, a bíróság számára mérlegelési lehetőséget nem biztosít.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdésnek f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján a kérelmezőt kötelezte.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. október 6.

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök,
Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró,
Dr. Márton Gizella s.k. bíró