Kvk.II.38.037/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.II.38.037/2014/3.szám

A Kúria a Kerényiné dr. Fölkl Márta (cím) ügyvéd által képviselt Kérelmező (Kérelmező címe) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 3. napján meghozott 1371/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1371/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Egy magánszemély 2014. szeptember 29-én a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) kifogást nyújtott be, amely szerint ... város honlapjának üzemeltetője (továbbiakban: kérelmező)  megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat azzal, hogy nem biztosít megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület számára a ... oldalon, valamint, hogy a TVB 53/2014. (IX. 20.) számú határozatában foglalt kötelezést nem, illetve csak részlegesen hajtotta végre. Állította, hogy a kérelmező szándékos és ismétlődő cselekedete miatt, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelv is sérült. A beadványozó kérte továbbá a választási kampány szabályainak megsértése miatt maximális mértékű bírság kiszabását.

A TVB elnöke 2014. szeptember 30-án a Ve. 151. § (1) bekezdése és a 213. §-a alapján a kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz elbírálásra áttette.

A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) 1371/2014. számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy a ... megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy az általa működtetett ... város honlapján, a ... megnevezésű sajtótermékben a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet állító Sikeres Bajáért Egyesület jelölő szervezet részére nem biztosított megjelenési lehetőséget. Az NVB a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől; kötelezte őt, hogy a határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a ... sajtótermék Hírek/Közélet oldalán tegye közzé.
Az NVB a médiatartalom-szolgáltatót 3.806.250 forint bírság megfizetésére is kötelezte.
Az NVB döntésének indokolásában hivatkozott arra, hogy a médiatartalom-szolgáltató kérelmező tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta a kifogás, ezért arra a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 41. és 42. pontjának rendelkezései is irányadóak.
A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzését idézve kiemelte, hogy a választási eljárásban a kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. A külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét. A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény vagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.
Fentiekre figyelemmel az NVB jelentős körülményként értékelte, hogy a ... sajtótermék ... város hivatalos honlapja, annak a kérelmező csak üzemeltetője, a kérelmező az önkormányzat száz százalékos tulajdonában álló társaság, vagyis a honlap üzemeltetőjének tulajdonosa a települési önkormányzat, egyben a helyi közhatalmat testesíti meg.

Az NVB a kifogást tevő csatolt bizonyítékai – elküldött  elektronikus levelek alapján – igazoltnak találta, hogy a kifogással érintett honlapon a kérelmező a kifogástevő többszöri írásbeli kérelme ellenére sem biztosított lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület jelöltjeinek bemutatkozására, ezzel szemben egy másik jelölő szervezet jelöltjei bemutatásával kapcsolatos cikk 2014. augusztus 28-a óta közzétételre került. Ezért levonta azt a következtetést, hogy a kérelmező diszkriminatív módon, az esélyegyenlőség elvét megsértve járt el.
E körben rögzítette, hogy ezen alapelvnek való megfelelést nem biztosítja a Kft. azon tevékenysége, hogy a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet állító jelölő szervezetek jelöltjeit felsoroló írást tett közzé, mert e követelmény lényege, hogy a sajtótermék a megjelenés lehetőségét valamennyi, a választási eljárásban részt vevő jelölt és jelölő szervezet számára azonos feltételekkel biztosítja. Tekintettel arra, hogy a kifogással érintett honlapon egy jelölőszervezet lehetőséget kapott jelöltjei bemutatására, ezt a többi jelölőszervezet számára is azonos feltételek mentén biztosítania kellett volna. Úgy ítélte meg, hogy mivel ennek a ... nem tett eleget, ez a folyamatos, szándékos nemtevőleges magatartás alkalmas volt arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat kialakításában, formálásában.

A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja kapcsán – ezen alapelv lényegét is idézve - kiemelte, hogy a kérelmező a korábbi  TVB döntés ellenére sem biztosított megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület számára a ... oldalon, így tevékenysége túlmutat a jogsértés megvalósításán, az abban megvalósuló nyilvánvaló szándékosság egyértelműen sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is.
A jogsértések miatt és a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdése alapján az NVB indokoltnak találta a bírság szankció alkalmazását. Mértékének megállapítása során figyelemmel volt arra, hogy egy, a helyi közhatalmat megtestesítő települési önkormányzat tulajdonában álló sajtótermék vonatkozásában valósult meg a jogsértés; a jogsértés egy folyamatosan fennálló, szándékos, nemtevőleges magatartás által következett be, annak ellenére, hogy azt egy alkalommal már a TVB is megállapította. Az eset összes körülményét és a jogsértés szándékosságát mérlegelve, a bírság összegét a kiszabható maximális 5.075.000 forintra is figyelemmel, annak 75%-ában, vagyis a kötelező legkisebb munkabér havi összegének harminchét és félszeres összegében állapította meg.
Az NVB a kifogás további részeit alaptalannak ítélte.

Az NVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, melyben vitatta a bírság jogalapját és annak összegszerűségét is, kérte a kiszabott bírság törlését vagy mérséklését.
A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye kapcsán hivatkozott a szerkesztői szabadságra, arra, hogy e követelmény megtartását az egész műsorfolyam tükrében és átfogóan, nem egy műsorszámot kiragadva lehet vizsgálni. Állította, hogy a Sikeres Bajáért Egyesület számára on-line és nyomtatott felületein, képi és hangfelvételein is biztosított megjelenést, bemutatkozási lehetőséget. Nem tanúsított olyan magatartást, amely folytán az esélyegyenlőség „tartósan és súlyosan” sérült, így nem sérthette meg Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.
A jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás körében utalt arra, hogy bár a TVB 53/2014. számú határozatában elmarasztalta amiatt, hogy nem biztosított megjelentést 2014. augusztus 28. és 2014. szeptember 11. közötti időszakban a Sikeres Bajáért Egyesületnek, és ezzel jogsértést követett el, e korábbi határozatban foglaltaknak eleget tett, továbbá valamennyi szerkesztősége (... weblap, ..., ...) sajtótermékében több tájékoztatót jelentetett meg, azaz jogszerűen járt el. Vitatta, hogy a kifogást tevő többször eredménytelenül kérte volna a Sikeres Bajáért Egyesület megjelenésének biztosítását. Sérelmezte, hogy a kifogásról nem értesült a döntéshozatal előtt és azt is, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás körében a tényállás feltárása elmaradt.
A bírságszankció tekintetében azzal érvelt, hogy azt az NVB eltúlzott mértékben állapította meg, mivel nem vette figyelembe, hogy bár országosan elérhető a kifogásolt honlap, lényegében és tartalmát tekintve …-n és vonzáskörzetében, azaz helyi szinten alkalmas a választói akarat befolyásolására. Vitatta annak bizonyítatlansága okán, hogy szándékosan és folyamatosan követett el jogsértést. Azt is állította, hogy 2014. szeptember 11-e után a kifogásolt honlapon egyetlen jelöltről vagy/és jelölőszervezetről sem tett közzé semmilyen hírt/bemutatkozást/reklámot. A bírság aránytalansága körében utalt arra, hogy hasonló jogsértés miatt egy országos műsorszolgáltató jóval kisebb összegű bírságot kapott, annak ellenére, hogy már korábban (három alkalommal) is követett el jogsértést.

A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alaptalan.

A Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását megelőzően rögzíti, hogy jelen eljárás tárgya az NVB kifogásnak helyt adó rendelkezései és megállapításai törvényességének ellenőrzése.

Az NVB a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek lényegi tartalmát pontosan határozta meg, ezt az értelmezést a kérelmező nem vitatta, a Kúria az esélyegyenlőség, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének érvényesülését a határozatban megjelölt elvi tartalom szerint vizsgálta.

A határozat azért marasztalta el kérelmezőt az esélyegyenlőség megsértése miatt, mert nem biztosított megjelenést ... város honlapján a Sikeres Bajáért Egyesületnek, holott ezt más jelelőszervezet számára lehetővé tette.

E körben a Kúria megállapította, hogy a TVB 53/2014. számú határozata már megállapította az esélyegyenlőség alapelvének megsértését. E korábbi határozat 2014. augusztus 28. és 2014. szeptember 11-e közötti időszakra nézve tartalmaz jogerős döntést, mely nemcsak a Sikeres Bajáért Egyesület tekintetében megvalósuló kérelmezői mulasztást, hanem a másik jelelőszervezet tekintetében a megjelenés biztosítását is visszaigazolja. A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében elismerte (4. oldal 1. bekezdés), hogy a korábbi határozat által vizsgált időszakot követően egyáltalán nem jelentetett meg semmiféle hírt, bemutatkozást, reklámot egyetlen jelelőszervezet, jelölt kapcsán. Ebből logikusan következik az, hogy a Sikeres Bajáért Egyesület e sajtóterméket 2014. augusztus 28-tól mostanáig nem tudta úgy felhasználni saját jelöltjei és tevékenysége népszerűsítésére, mint más jelölőszervezet. Azt, hogy ebben a kérelmező akadályozta meg, igazolják a kérelmezőhöz eljuttatott és válasz nélkül hagyott elektronikus levelek, amelyeket a kifogást tevő csatolt a panaszához és amelyeket az NVB értékelt. Erre figyelemmel megalapozott az a határozati megállapítás, hogy a kérelmező megsértette a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.

A jogsértés alól kérelmezőt nem mentesíti az, hogy a TVB 53/2014. számú határozatát az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, vagy akár azon túlmutatva közzétette, hiszen a jogsértés nem a kérelmező által elkövetett jogsértésről való tájékoztatásban, hanem abban nyilvánult meg, hogy a kérelmező indokolatlanul különbséget tett a jelölőszervezetek között.

Egyet értett a Kúria azzal is, hogy a kérelmezői passzivitásban megnyilvánuló jogsértés folyamatosan fennállt és e magatartás szándékos volt, ezt az NVB jól állapította meg.

A kérelmező a TVB 53/2014. számú határozatának ismeretében  tudomással bírt arról, hogy a választási bizottságnak mi az álláspontja a médiaszolgáltatás egyenlő feltételek mellett nyújtásával kapcsolatosan, így arról, hogy a választási alapelvek tükrében mi a jogszerű és tőle elvárható magatartás. Ezen elvárások és a kifogást tevő igazolt kérelmei ellenére a jogszerű magatartást továbbra sem tanúsította. Ez a jóhiszeműség és a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítását önmagában kizárja. Ezzel kapcsolatosan a kérelmező szintén nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy a korábbi határozat közzététele tekintetében megfelelően járt el.

Megjegyzi a Kúria, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmében hivatkozik a Ve. 225.§-ának rendelkezésére, ezen belül arra, hogy új tények és bizonyítékok felhozhatók a bírósági felülvizsgálati kérelemben, azonban a kérelmező új tényeket, bizonyítékokat nem jelölt meg, így semmivel nem támasztotta alá felülvizsgálati állításait, hivatkozásai és érvelései megmaradtak az általánosság szintjén, amelyek nem alkalmasak a határozat konkrét érveinek cáfolatára.

A kérelmező nemcsak az NVB határozat jogalapját, hanem a határozatban megállapított bírság mértékének jogszerűségét (arányosságát) is vitatta. A Kúria rámutat arra, hogy a bírság megállapításáról az NVB mérlegelési jogkörében dönt, hiszen szabad belátása szerint alkalmazhatta azt a médiaszolgáltatóval szembeni alapos kifogás esetén, más intézkedések mellett és annak mértékét a Ve. 152.§ (3) bekezdése szerinti maximum összegig bezárólag határozhatta meg az eset összes körülményei alapján. E döntés törvényességét a Kúria Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B.§ alapján vizsgálhatja felül.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem tükrében a Kúria megállapította, hogy a kérelmezői jogsértés lényeges körülményeit az NVB határozat tartalmazza. Az NVB nem állította, hogy a kérelmező által üzemeltetett honlap országos szintű. Ezzel szemben hangsúlyos körülménynek minősítette, hogy a honlapot működtető kérelmező 100%-os önkormányzati tulajdonban van, és a jogsértés folytán a helyi közhatalom gyakorlója - közvetett módon - elvesztette kötelező és elvárt semlegességét. Helyesen értékelte a kérelmező terhére azt is, hogy ugyanazon választási kampányt érintően meghozott marasztaló határozat ellenére továbbra sem tartotta be a Ve. alapelvi rendelkezéseit, lényegében nem hagyott fel a jogsértéssel, a korábbi választási döntésnek tudatosan ellenszegült, mely magatartása oda vezetett, hogy a választói akarat befolyásolására szánt időszak szinte egészére elzárta a Sikeres Bajáért Egyesületet attól a lehetőségtől, hogy a választási üzeneteiket a választókhoz eljuttassák, a választási versengésben egyenlő esélyekkel indulva vegyenek részt.

A felülvizsgált határozat ezért a Ve. 152.§ (2) bekezdésében foglalt követelménynek megfelelt, mert az NVB a bírság mértékének megállapításakor az eset összes körülményeit értékelte.
Az NVB-nek nem feladata, hogy más médiaszolgáltatóval szemben akár hasonló jogsértés miatt alkalmazott bírságokat figyelembe vegye. A kérelmezővel szemben alkalmazott szankciónak a kérelmezői jogsértéssel kell adekvátnak lennie, ezért nem lehet jogszabálysértő, aránytalan egy olyan bírság, amely bár magasabb összegű mint más médiaszolgáltatóval szemben kiszabott bírság, de amelyet az egyedi jogsértés lényeges jellemzőinek okszerű és logikus értékelésén alapulva állapít meg a választási szerv.

A kifejtettekre figyelemmel a kérelmező alaptalan bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria ezért a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének viselésére a kérelmezőt kötelezte a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.)IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján, mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdésére figyelemmel állapította meg.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. október 9.

Dr. Kalas Tibor tanácselnök,
Dr. Tóth Kincső előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika bíró