Kvk.III.37.484/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.484/2014/3.szám

A Kúria (...) által képviselt (...) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) 2014. április 9. napján meghozott 985/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 985/2014. számú határozatát helyben hagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000.- (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A kérelmező 2014. március 31-én kifogást nyújtott be Borsod-Abaúj-Zemplén megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB), melyben a a Miskolci Napló című kiadvány 2014. február 15-ei és 2014. március 22-e között megjelent 6 számának egyes tartalmi elemeit kifogásolta. Előadta, hogy a sérelmezett lapszámban Sebestyén László a FIDESZ-KDNP jelöltjeként összesen 35 helyen jelenik meg cikkekben vagy fényképeken. A kérelmező szerint a kiadványok címlapjai is e párt szín- és formavilágával egyeznek meg. Mindezek miatt sérülhet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) és e) pontja. Az OEVB a kifogást érdemben elbírálva  elutasította. Ez ellen a határozat ellen a kérelmező nyújtott be fellebbezést, melyben kérte a határozat megváltoztatását, mivel álláspontja szerint az elsőfokú bizottság hiányosan tárta fel a tényállást, és nem megalapozott döntést hozott.

Az Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Indokolásában a Ve. 209. §-ának (1) bekezdésére a kifogás elkésettségére hivatkozott, valamint utalt a Ve. 10. §-ának (1) bekezdésére is, ami szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, végül a Ve. 215. §-ára, mely egyebek mellett kimondja, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
E határozattal szemben a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet arra hivatkozva, hogy kifogása nem késett el, mert a kiadvány az azon szereplő dátum ellenére csak az azt követő napokban jut el az érintettekhez, ugyanakkor a lapszám internetes megjelenésével a kérelmező csak 2014. március 29-én találkozott. Onnan egyébként a lapszámok mindmáig letölthetők.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Ve. 231. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatában megfelelően rögzítette azt a tényt, hogy jóllehet 2014. március 22-i dátummal jelent meg a kifogásolt kiadvány utolsó száma, a kérelmező ennek tartalmával kapcsolatban csak március 31-én nyújtott be kifogást. A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése ugyanakkor kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. E § (2) bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogás a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

A Kúria megállapítja, hogy a Ve. 209. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve a kérelmező kifogása előterjesztésével egyértelműen elkésett. Egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a kiadvány feltüntet a megjelenés napjaként.

A 209. § (2) bekezdése pedig azért nem alkalmazható, mert erre vonatkozóan, nevezetesen az internetes megjelenéssel kapcsolatban a kérelmező kifogást az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező választási szervnél nem terjesztett elő. Érvét, hogy jogsértő az internetes megjelenés, csak a bírósági felülvizsgálati kérelmében adta elő. A választási szerveknek azonban a nyomtatott kiadvány tekintetében kellett döntést hozni, mellyel kapcsolatban, mint a Kúria említette, a felperes kifogása elkésett.

A kifejtettekre figyelemmel a kérelmező alaptalan bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, ezért a Ve. 231. §-ának (5) bekezdése a) pontja alapján a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének viselésére az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése és  a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-a (2) bekezdése alapján a kérelmezőt kötelezte.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 15.

Dr. Kovács András a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt bíró