Kvk.III.37.515/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.515/2014/3.szám

A Kúria (...) (aki lakcímét nem közölte) személyesen eljárt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 23. napján meghozott 1063/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 23. napján kelt 1063/2014. számú határozatában állapította meg az országgyűlési képviselők 2014. évi választása országos listás szavazásának eredményét. Határozatának indokaként az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.) 14.§-át, a 16-18.§-át, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 160.§ (1) bekezdését, a 200-201.§-át, 296.§ (2) bekezdését, valamint a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 50. sz. mellékletét jelölte meg.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen – személyesen eljárva - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A Kúria ezért érdemben nem is vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Mindezek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdés szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 28.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró