Kvk.III.37.516/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kvk.III.37.516/2014/3.szám

A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 25. napján kelt 1073/2014. számú határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1073/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) felé 2014. április 23-án intézett iratában bejelentette, hogy felvett 3.300-ból 2014. április 22-én elszámolt 3.298 eredeti ajánlóívvel, így 2 ív hiánya keletkezett. A hiány oka az, hogy az egyik aktivista a múlt héten kórházba került és jelenleg is ott van, egészségi állapota nem tette lehetővé a nála lévő 2 ajánlóív visszajuttatását a szervezőknek. Javasolta, hogy az NVB kérje a Köztársasági Elnöknél a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) utólagos alkotmánybírósági felülvizsgálatának kezdeményezését és emellett az ajánlóív hiány miatt kirovásra kerülő büntetésről szóló határozat meghozatalának felfüggesztését.

Az NVB a 2014. április 25. napján kelt 1073/2014. számú határozatával megállapította, hogy a kérelmező megsértette a Ve. 124.§ (2) bekezdésében és 338.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért 101.500 forint összegű bírság megfizetésére kötelezte. Az indoklásban hivatkozott a Ve. korábban megjelölt rendelkezéseire, melyek alapján megállapította, hogy a törvényes határidőn túl benyújtott ajánlóívek esetén a kiszabott bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 50.750 forint. Megjegyezte, hogy az NVB gyakorlata szerint – melyet a Kúria megerősített – az ajánlóívek jogvesztő határidőben való átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására, és ez okból a bírság kiszabásának mellőzésére, vagy alacsonyabb összegű bírság kiszabására nincs lehetőség.

A kérelmező törvényes határidőn belül bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő a határozattal szemben kérve annak hatályon kívül helyezését és az NVB új határozat meghozatalára történő utasítását.
A kérelmező hivatkozott az NVB-hez 2014. április 23-án írt beadványában foglaltakra, jelezte, hogy mihelyt az ajánlóívek a birtokába kerülnek, pótlólag haladéktalanul le fogja azokat adni. Hangsúlyozta, a felülvizsgálni kért határozat nem utal arra, hogy az objektív körülményekre figyelemmel lehetőség van az ívek utólagos leadhatóságára. A Pp. ismeri és szabályozza a határidő elmulasztásának igazolási lehetőségét, a Ve. ezt a lehetőséget nem zárja ki, tehát értelemszerűen – háttérszabályként – alkalmazandó a Pp. az adott ügyben is. A jelölő szervezet megfelelő időben előterjesztette a kérelmét, amelyben megfelelő módon indokát adta annak, hogy a 2 ajánlóívet miért nem tudta leadni. Ezzel az NVB-nek érdemben kellett volna foglalkoznia és lehetőséget adni az ajánlóívek egy későbbi időpontban történő leadására.

A kérelmező felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint alaptalan.

A Kúria elsődlegesen rámutat arra, hogy a Ve. 10.§ (1) bekezdése alapján a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők, ebből eredően mulasztás kimentésére nincs lehetőség.

Az Európai Parlament tagjainak választására a Ve. XVI. fejezete tartalmaz rendelkezéseket, a Ve. 338.§ (2) bekezdésére figyelemmel a lista ajánlására a 120.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128.§ rendelkezéseit is alkalmazni kell.
A Ve. 124.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

A Kúria rögzíti, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. A választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülmények vizsgálata szükségtelen.
A kérelmező 2 ajánlóívet a bejelentésre rendelkezésre álló határidőben nem adott le, ezért vele szemben jogszerűen alkalmazott bírságot az NVB.

A fentiek folytán a kérelmező alaptalan bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria ezért a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alkalmazásával az NVB határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése alapulvételével állapította meg, melynek viselésére – az Itv. 5.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában – a kérelmező köteles a 6/1986 (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapulvételével.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke,
Dr. Sugár Tamás előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó bíró