Kvk.III.37.831/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.III.37.831/2014/2.szám

A Kúria az elnök által képviselt Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. augusztus 8. napján meghozott 1171/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :

A Nemzeti Választási Bizottság a 2014. augusztus 8. napján meghozott 1171/2014. számú határozatával a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesületet, mint jelölő szervezetet a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán a Budapest Környéki Törvényszék Pk.60.144/2006. számú, 2014. augusztus 7-én kelt kivonatában szereplő névvel nyilvántartásba vette.

A kérelmező elnöke a Nemzeti Választási Bizottság fent megjelölt határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Kérte a határozat megváltoztatását, mert megítélése szerint a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület elnevezés „nagyon összecseng” az általa vezetett Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület elnevezésével.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224.§-ának (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A Ve. 231.§-ának (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtója jogi képviselő nélkül jár el.

A  törvényes határidőben a kérelmező jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet, ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§-ának (2) bekezdése alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§-ának (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdésének f) pontja határozza meg. A Kúria  a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§-ának (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2014. augusztus 12.

Dr. Kárpáti Zoltán a tanács elnöke
Dr. Márton Gizella előadó bíró
Dr. Sperka Kálmán bíró