Kvk.III.37.908/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.III.37.908/2014/3.szám

A Kúria a (...) által képviselt (...) kérelmezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján meghozott 1296/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

Végzést:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A  Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége mint jelölő szervezetek a szlovák országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán állított közös országos listájukat 2014. szeptember 5-én 27 fő jelölttel bejelentették.

A közös országos listát a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 1296/2014. számú 2014. szeptember 8-án kelt határozatával nyilvántartásba vette, a közös országos listán szereplő jelölteket és sorrendjüket a határozat mellékletében foglaltak szerint állapította meg.

A kérelmező 2014. szeptember 11. napján 16. óra 18 perckor az NVB-hez megérkezett elektronikus úton előterjesztett felülvizsgálati kérelmében – mely a Kúriára 2014. szeptember 12. napján érkezett -  előadta, hogy az országos közös listán nem szerepelnek a tagszervezetük által jelöltként állított személyek, továbbá, hogy a listán szereplő egyes nevekről, illetve ezek sorrendjéről a közgyűlésén nem szavaztak. Beadványában kérte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdése megsértésének megállapítását.

A Kúria megállapította, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme elkésett.

A Ve. 224.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

A Ve.10. §(1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. A (2) bekezdés értelmében a határidőket naptári napokban kell számítani. Ugyanakkor a (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.

Mindebből következik, hogy a 2014. szeptember 8. napján hozott NVB határozattal szemben 2014. szeptember 11-én, a határozat meghozataltól számított harmadik napon benyújtott  felülvizsgálati kérelmet 2014. szeptember 11. napján 16 óráig lehetett volna benyújtani. Az elektronikus dokumentumon szereplő elektronikus aláírások időbélyegzője szerint az elektronikus dokumentumok aláírására 16 óra 14. és 15. percekben került sor, a dokumentumok 16 óra 18 perckor érkeztek meg az NVB-hez, így a felülvizsgálati kérelem elkésett.

A Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. szeptember 15.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Kovács Ákos s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró