Kvk.III.37.954/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.III.37.954/2014/2.

A Kúria a kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. szeptember 16. napján kelt 1331/2014.számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban az alulírott napon meghozta a következő

v é g z é s t

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1331/2014. számú határozatát akként változtatja meg, hogy az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán használt országos listás szavazólap német nyelvű magyarázó mondatát az alábbi német szöveggel rendeli megállapítani:
„Sie können Ihre Stimme in gültiger Form abgeben, indem Sie zwei einander kreuzende Striche mit einem Stift in den Kreis oberhalb des Namens der Liste einsetzen, z.B.: so   ⊗ oder so ⊕ ”

A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) az országos német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán használt országos listás szavazólap adattartalmát az 1331/2014. számú határozata melléklete szerint hagyta jóvá.
A kérelmező felülvizsgálati kérelemmel élt a határozat ellen, amelyben arra hivatkozott, hogy a határozattal jóváhagyott szavazólap alsó részén elhelyezett magyar illetve német nyelvű magyarázó szöveg értelemzavaróan eltér egymástól. A német szöveg – bár nyelvtanilag helyes – nem egyezik meg a magyar szöveggel, így az a választópolgárokat megtévesztheti, hiszen a német szöveg szerint a választópolgárnak két egymást metsző vonalat kell elhelyeznie a jelölt neve felett. Ez a megfogalmazás azt sugallhatja, hogy a választópolgárnak nem listára, hanem személyre kell szavaznia. A kérelmező megjelölte a helyes és a magyar nyelvű magyarázattal egyező megfogalmazást és kérte ennek megfelelően az NVB határozat mellékletének megváltoztatását.

A felülvizsgálati kérelem alapos.

A Kúria a rendelkezésre állt iratok és a felülvizsgálati kérelemmel támadott NVB határozat mellékletét képező két nyelvű (magyar-német) szavazólap adattartalma alapján megállapította, hogy annak szóhasználatában a „des Kandidaten” kifejezés szerepel. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent német-magyar szótár szerint ezen szó „jelölt, kandidátus” jelentéssel bír. Megalapozottan hivatkozott tehát arra a kérelmező, hogy a szavazólapon ezen szóhasználat megtévesztő, félrevezető, és nem feleltethető meg a magyar szövegnek. A nemzeti önkormányzati képviselők 2014. október 12-ére kitűzött választásán nem jelöltre hanem listára lehet szavazni, ezért megalapozottan kérte a kérelmező a szavazólap adattartalmának kijavítását.

A lista magyar szó, német megfelelője a die Liste, így ezen szóval indokolt behelyettesíteni a szavazólapon szereplő megjelölést.

Mindebből következően a Kúria a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 240.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 231.§ (5) bekezdés b) pontjának megfelelően a felülvizsgálati kérelemmel támadott szavazólap adattartalmát a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta.

A sikeres bírósági felülvizsgálati kérelemre tekintettel a nemperes eljárás illetékét a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az állam viseli.

A Kúria a határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 18.

Dr. Sperka Kálmán s.k. tanácselnök
Dr. Fekete Ildikó s.k. előadó bíró
Dr. Kárpáti Zoltán s.k. bíró