Kvk.III.38.071/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.III.38.071/2014/3.szám

A Kúria a (...) kérelmező által a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 15. napján meghozott 1413/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. október 14-én kifogást nyújtott be Kerepes Város Helyi Választási Bizottságához, amelyben előadta, hogy a Kerepesi Vélemény című kiadvány a 2014. szeptemberi lapszámban megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének c) pontjába foglalt alapelvet. A kifogást a Helyi Választási Bizottság áttette a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). A TVB a kifogást megvizsgálva, 177/2014. (X. 12.) számú határozatával annak helyt adott, és eltiltotta a Kerepesi Vélemény önkormányzati havilapot a további jogsértéstől, valamint kötelezte határozata rendelkező részének a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon való közzétételére. Fellebbezés nyomán a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a TVB határozatát 1413/2014. számú határozatával megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, arra tekintettel, hogy az a Ve. 209. § (1) alapján elkésett, mivel a szeptemberi számmal kapcsolatos kifogást – tekintettel a lapszám 2014. október 2-i megjelenésére – 2014. október 5-én 16.00 óráig lehetett volna benyújtani, ezért a Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Az NVB határozata ellen, a kérelmező nevében eljárva (...) ügyvéd terjesztett elő elektronikus levél mellékleteként bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, melyet nem látott el minősített elektronikus aláírásával.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 223.§ (1) bekezdése értelmében a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224.§ (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

A Kúria megállapította, hogy az elektronikus dokumentumban (pdf. formátumban) benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a Ve. 223.§ (1) bekezdése szerinti minősített elektronikus aláírást. A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Jelen ügyben a jogi képviselet a fentiek szerint nem igazolt. A Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. október 21.

Dr. Kovács András a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Kovács Ákos bíró,
Dr. Sperka Kálmán bíró