Kvk.IV.37.404/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.IV.37.404/2014/2.szám

A Kúria a személyesen eljáró kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 27. napján meghozott 896/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria a kérelmező teljes személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmét elutasítja, a bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. március 24-én, 25-én és 26-án elektronikus levélben a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) azonos tartalmú kifogásokat terjesztett elő.

Az NVB a kifogások közül a 5. számút 2014. március 27-én kelt 896/2014. számú határozatában bírálta el. A kérelmező azt kifogásolta, hogy a külképviseleteken szavazó választópolgárokat hátrányos megkülönböztetés éri az átjelentkezéssel szavazó választópolgárokhoz képest, mivel az azonos eljárás ellenére az átjelentkezéssel szavazók helyzete megegyezik a lakóhelyükön szavazók helyzetével, a külképviseleteken szavazók számára azonban választójoguk gyakorlása további jelentős idő- és költségráfordítást igényel. Az NVB a kifogásban foglaltakat úgy értékelte, hogy azok csupán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezéseinek módosításával teljesíthetők. Lévén jogalkalmazó szerv, így a kifogást hatáskör hiányában, a Ve. 14. § (2) bekezdésére utalással, a 215.§ d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A kérelmező az NVB határozata ellen – személyesen eljárva, további 11 határozat ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemmel egybefoglaltan - bírósági felülvizsgálati kérelmet, továbbá költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. Előadása szerint anyagi helyzete a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésétől – annak illetékvonzata és a kötelező jogi képviselettel járó költségek miatt - elzárja, ezért teljes személyes költségmentesség engedélyezését, valamint pártfogó ügyvédi kirendelését kérte.
A kérelmező anyagi helyzetét a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I.24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.1) 1-5. számú, általa kitöltött mellékleteivel támasztotta alá. E szerint adóköteles vagyontárggyal nem rendelkezik, 27.075 Ft időskorúak járadékában részesül.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A kérelmező vagyoni viszonyai és az időskorúak járadékára vonatkozóan csak személyes előadást tett, a járadék folyósítását okirattal nem igazolta. A Ve. által szabályozott rövid és kötelező eljárási határidők miatt  hiánypótlásra nincs lehetőség.
Mivel a kérelmező vagyoni viszonyait nem igazolta, ezért a Kúria a kérelmező teljes személyes költségmentesség iránt előterjesztett kérelmét nem teljesíthette.

A pártfogó ügyvéd kirendeléséről és a költségmentesség engedélyezéséről, annak feltételeiről a Pp. 84.§ - 88.§-ai tartalmaznak szabályozást.

A Ve. 228.§ (2) bekezdése, és 229.§ (2) bekezdése alapján alkalmazandó nemperes eljárásban a 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13.§-a szerint a Pp. szabályai csak akkor alkalmazhatók, ha azok a Ve. szabályaival  - annak speciális jellege miatt -  összhangban állnak.

A pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti kérelemről a Kúria nem jogosult dönteni [Pp. 87.§ (1) bekezdése]. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Jstv.) foglalt feltételek fennállása esetén erről a kormányhivatalok szakigazgatási szerveként működő Jogi Segítségnyújtó Szolgálat a kérelem előterjesztésének formájától függően 5 vagy 15 napon belül határoz. Ezek az előírások időigényükre tekintettel a Ve. által szabályozott eljárásban nem alkalmazhatók. A pártfogó ügyvéd szabályszerű kirendelésére a bírósági eljárásra és a döntéshozatalra előírt határidők betartása miatt nincs mód, azok túllépésével a bíróság a választási eljárás alapelveit is súlyosan sértő törvénysértést valósítana meg.(Kúria Kvk.I.37.073/2014/3.)

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján ugyanakkor a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a kérelmező a kötelező ügyvédi képviseletre vonatkozó előírást megsérti.
A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása során jogi képviselő közreműködése nélkül járt el, ezért a Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt személyes illetékmentesség engedélyezése hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. április 3.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró