Kvk.IV.37.434/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA

Kvk.IV.37.434/2014/2.szám

A Kúria az elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 13. napján meghozott 788/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Kúria kötelezi a kérelmezőt, hogy - külön felhívásra – fizessen meg az államnak 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Békés Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III.04.) számú határozatával a jelölő szervezetre 5.075.000 forint bírságot szabott ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése alapján. A fellebbezés folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 788/2014. számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján – elutasította, részben azért , mert a fellebbezés elkésett, részben a kérelmező a fellebbezésben nem jelölt meg jogszabálysértését, illetve a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kérelmező az NVB határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, amelyben a határozat formai és érdemi jogsértését állította.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria megállapította, hogy a Nemzeti Választási Bizottság határozatát 2014. március 13-én hozta, a kérelmező 2014. március 10-ére keltezett felülvizsgálati kérelme elektronikus úton 2014. március 26-án 11 óra 15 perckor érkezett meg a Választási Információs Szolgálathoz.

A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő az utolsó nap 16 órakor jár le. A fentiek alapján a kérelmező részére nyitva álló jogorvoslati határidő 2014 március 16-án 16 órakor telt el. A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem ezért elkésett, amelyet így a Ve. 231. § (1) bekezdése b) pontja szerint a Kúriának érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.

A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.  A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet jogi képviselő nélkül nyújtotta be. A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani akkor is, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja és 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét – illetékmentességi nyilatkozat hiányában - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve.232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 3.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró