Kvk.IV.37.466/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Kúria

Kvk.IV.37.466/2014/4.

A Kúria a Dr. Dobozy Csaba ügyvéd által képviselt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 4-én meghozott 946/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező tárgyalás tartása iránti kérelmét elutasítja, a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A Kúria kötelezi a kérelmezőt, hogy - külön felhívásra – fizessen meg az államnak 1.000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság a 946/2014 számú határozatában a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 74/2014. (IV.03.) számú határozatát megváltoztatta, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben kifejtette, hogy ügyében nem volt helye a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, mert állításainak alátámasztására bizonyítékokat mellékelt a választási bizottsághoz benyújtott beadványához.

A kérelmező utóbb benyújtott beadványaiban az ügyben nyilvános tárgyalás tartását kérte.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) Ve. 224. § (2) bekezdés alapján határozatának rendelkező részében hívta fel a figyelmet arra, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 7-én 16.00 óráig megérkezzen. Az ügy irataiból megállapítható, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme a Nemzeti Választási Bizottsághoz elektronikus levélben, de nem e-akta formátumban 2014. április 7-én 16. óra 03 perckor (ami a Ve. 223. § (1) bekezdése szerint nem tekinthető hiteles benyújtásnak), elektronikus úton e-akta formátumban 2014. április 7-én 17. óra 14 perckor, papír alapon 2014. április 7-én 16 óra 30 perckor érkezett.

A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 4-én kelt 946/2014 számú határozata elleni felülvizsgálati kérelmet 2014 április 7-én 16 óráig lehetett volna benyújtani. A Kúria a fentiek alapján megállapította, hogy a fellebbezés elkésett. A Ve. 231. § (1) bekezdése b) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.

A kérelmező a késedelmes benyújtás miatt igazolási kérelmet terjesztetett elő arra hivatkozva, hogy az e-szigno működésében hiba volt. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben foglalt határidők jogvesztőek. E rendelkezésből, illetve a Ve.-nek a választási bizottság határozata bírósági felülvizsgálatára irányuló rendelkezéseiből következően igazolási kérelemnek a három napon belül döntést igénylő eljárásban helye nincs.

A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében az ügyben tárgyalás tartását is kérte.
A Ve. 229. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz.
A Ve. ezen rendelkezéséből következően, nemperes eljárásban tárgyalás tartásának nincs helye, ezért a Kúria a kérelmező tárgyalás tartása iránti kérelmét a Ve. 229. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 228. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 5. § (1) bekezdése szerint elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése és 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve.232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 10.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt  sk.előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró