Kvk.IV.37.529/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.IV.37.529/2014/2.szám

A Kúria az ügyvéd által képviselt Zöldek Pártja kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 25. napján kelt 1071/2014. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1071/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 /tízezer/ forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s :

A Nemzeti Választási Bizottság a 1071/2014. számú határozatában megállapította, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) és a 338. § (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezését, mely szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Nemzeti Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártja jelölő szervezetet 2.943.500 Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte.

Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a Zöldek Pártja jelölő szervezet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet által előírt A3 jelű formanyomtatványon 4000 darab ajánlóívet igényelt a Nemzeti Választási Irodától. A Zöldek Pártja jelölő szervezet az általa igényelt valamennyi ajánlóívet átvette.

A jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2014. április 22-én 16.00 óráig 58 darab ajánlóívet nem adott át a Nemzeti Választási Iroda részére.

A Ve. az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó, 338. § (3) bekezdése szerint „a lista ajánlására a 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell”.

A Ve. 338. § (1) bekezdése alapján „A listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni”.

Az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet 18. §-a szerint „A listát legkésőbb 2014. április 22-én 16.00 óráig kell bejelenteni”.

A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megállapította, hogy a törvényes határidőn túl, azaz 2014. április 22-én 16.00 órát követően benyújtott ajánlóívek esetén a kiszabott bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele, azaz 50.750 Ft.

A kérelmező az NVB határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

Felülvizsgálati kérelmében előadta, hogy a Párt meghatalmazottja két alkalommal adott le ajánlóíveket. Az első alkalommal a jegyzőkönyv alapján 58 darab ajánlóív maradt a szervezetnél, azonban a Párt meghatalmazottja második alkalommal további 39 darab ajánlóívet adott le a Nemzeti Választási Bizottság részére. Ennek bizonyítására csatolta az ajánlóívek átadásáról szóló második jegyzőkönyv másolatát. A csatolt jegyzőkönyv értelmében nem 58, hanem 19 darab ajánlóív maradt a szervezetnél.

Hivatkozott arra is, hogy a Párt meghatalmazottja a jogszabályban meghatározott határidőn belül már a Választási Bizottságnál tartózkodott, azonban előtte több másik párt meghatalmazottjai is jelen voltak és az általuk leadott ajánlóívek ellenőrzésének a folyamata több, a Zöldek Pártjának önhibáján kívüli okból elhúzódott. Ezért fordult elő, hogy a meghatározott 16.00 órai határidő után került jegyzőkönyvezésre a szervezetnél maradt ajánlóívek visszaadása.

Álláspontja szerint a Zöldek Pártja a jogszabályban meghatározott határidőig nem 58, hanem 19 darab ajánlóívet nem adott át és erre való tekintettel kérte a bírságot a csatolt jegyzőkönyvben meghatározottaknak megfelelően mérsékelni.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A Ve. 338. § (3) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak választása során alkalmazandó 124.§ (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.

A kérelmező által becsatolt jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a kérelmező 2014. április 22-én 16.00 óráig 3942 ajánlóívet adott át a Nemzeti Választási Iroda részére, így 58 ajánlóív a kérelmezőnél maradt. A további 39 ajánlóívet 17 óra 54 perckor adta le, amely már a törvényes határidő lejárta után történt.

A Kúria rögzíti, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására ez okból nincs lehetőség. Erre figyelemmel elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülmény (felróható közrehatás) vizsgálata szükségtelen, mivel a felelősségre nem hat ki.

Az NVB a tényállást feltárta, határozatát az irányadó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozta meg, ezért azt a Kúria a Ve. 231.§ (5) bekezdése alapján helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43.§ (7) bekezdése szerint állapította meg, amelynek viselésére – az Itv. 5. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában - a 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján a kérelmező köteles.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 29.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke, előadó bíró
Dr. Kalas Tibor sk. bíró
Dr. Balogh Zsolt sk.bíró