Kvk.V.35.013/2015/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kvk.V.35.013/2015/2.szám

A Kúria a személyesen eljárt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 11. napján meghozott 661/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 6-án meghozott 44/2014. (03.06) számú határozatával a kérelmezőt 70 darab ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 3.552.500 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező személyesen benyújtott fellebbezése alapján eljárt Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 11-én hozott 661/2014. számú határozatával a 44/2014. (03.06) számú határozatot helybenhagyta.

Határozatának jogszabályi alapjaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231.§ (5) bekezdés a) pontját jelölte meg, utalva a Ve. 10.§ (1) bekezdésére, valamint a 124.§ (2) bekezdésére.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen – személyesen eljárva – 2014. október 28-án bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. Kérelmét az elsőfokú bíróság felterjesztette a Kúriára.
 
A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő a kérelmező vonatkozásában 2014. március 14. napján lejárt, ezért a 2014. október 28.  napján személyesen – tévesen a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz - benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme elkésett. A kérelmező továbbá személyesen, jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet.

Mindezek folytán a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat, a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§-ának (7) bekezdése, 58.§-a (1) bekezdésének f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a  költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban kiadott 6/1986(VI.26.)IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján a kérelmezőt kötelezte.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2015. január 14.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr. Kurucz Krisztina sk.bíró