Kvk.V.37.389/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kvk.V.37.389/2014/2.szám

A Kúria az elnök által képviselt Magyar Gazdaság Párt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 20. napján meghozott 855/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 6-án meghozott 36/2014 (III.6.) OEVB számú határozatával a kérelmező jelölő szervezetet 30 darab ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 1.522.500 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A kérelmező 2014. március 18-án fellebbezést nyújtott be a határozat ellen.

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést a 2014. március 20. napján meghozott határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra tekintettel, hogy a fellebbezés elkésett, illetve a fellebbezés nem tartalmazta a kérelmező nyilvántartásba-vételi számát. Határozatának indokaként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231.§ (1) bekezdés b)  és d) pontját jelölte meg – utalva a Ve. 10.§ (1) és (3) bekezdéseire, valamint a 224.§ (3) bekezdés c) pontjára.

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen – személyesen eljárva, 2014. március 26. napján 11.15 órakor, elektronikus úton - bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Választási Információs Szolgálatnál (VISZ), amelyet a VISZ 2014. március 27. napján továbbított a Nemzeti Választási Bizottságnak.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve. 224.§ (1)-(2) bekezdése alapján a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az elkésett, a Ve. 231.§ (2) bekezdése szerint, ha a fél jogi képviselő nélkül járt el.

A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására biztosított törvényi határidő 2014. március 23. napján lejárt, ezért a 2014. március 26. napján elektronikus úton előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem elkésett. A kérelmező jogi képviselő nélkül nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmet.

Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az elutasításra tekintettel a Kúria érdemben nem vizsgálhatta a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.

Az eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja határozza meg. A Kúria a kérelmezőt illetékmentességi nyilatkozat hiányában a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte a mérsékelt illeték viselésére.

A Kúria határozata ellen a Ve. 232.§ (5) bekezdése a további jogorvoslatot kizárja.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró,
Dr. Kárpáti Magdolna sk.bíró