Kvk.V.37.437/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.437/2014/2.szám

A Kúria a  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. március 30. napján meghozott 911/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000. (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező és további egy magánszemély 2014. március 27-én kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB). Kifogásukban kifejtették, hogy a Független Kisgazda – Földmunkás és Polgári Pártnak (a továbbiakban: jelölő szervezet) az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére jogszabálysértő módon került sor, mivel a jelölő szervezet nem minősül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetnek. Hivatkoztak a Fővárosi Törvényszék előtt a jelölő szervezet elnökének képviseleti jogát érintő, folyamatban lévő perre, valamint egy változásbejegyezéssel összefüggő eljárásra is.
 
Az NVB a kifogást a 2014. március 30. napján meghozott 911/2014. számú határozatával - hatáskör hiányában - érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14.§ (2) bekezdése, 215.§ d) pontja alapján hozta meg. Határozatában utalt arra is, hogy a kifogás, tartalma alapján a 9/2014. számú határozata ellen benyújtott fellebbezésnek tekinthető, amely azonban – mivel a határozat ellen 2014. január 26. napjáig lehetett fellebbezéssel élni – elkésett. A Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az elkésett kifogást is érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.
 
A kérelmező a NVB 911/2014. számú határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő.
 
A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban kötelező a jogi képviselet. A bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján, ha a kérelmező jogi képviselő nélkül jár el.
 
Mivel a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét személyesen, jogi képviselő nélkül eljárva nyújtotta be, a Kúriának a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.
 
Az eljárás illetékének mértékét a Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja alapján határozta meg, és ennek viselésére a kérelmezőt a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján kötelezte.
 
A Kúria határozata ellen a további jogorvoslatot a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.
 
Budapest, 2014. április 3.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr. Kurucz Krisztina sk.bíró