Kvk.V.37.490/2014/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.490/2014/2.szám

A Kúria az ügyvéd által képviselt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 11. napján meghozott 1011/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1011/2014. számú határozatát hatályában fenntartja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Magánszemély kifogást tevő 2014. április 5-én kifogást nyújtott be a Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), amelyben előadta, hogy a napilap 2014. április 4-i számának 13. oldalán a  velünk fejlődő város” című konferenciáról megjelentetett cikk ténylegesen az önkormányzati tulajdonban lévő Kft. (a továbbiakban: Médiaközpont) „hirdetése”. A kifogást tevő sérelmezte, hogy a cikk 2/3-ad részében a jelölő szervezet  képviselőjelöltje az elmúlt 4 év érintő pozitív történéseiről, illetve városfejlesztési terveiről beszél, és más képviselő, pl. a Kormányváltás jelöltje nem nyilatkozik. A kifogást tevő hivatkozott arra is, hogy a z önkormányzat illetékes bizottsága a határozatával jóváhagyta a Médiaközpont és a napilap kiadója, a Kiadói Kft. (a továbbiakban: Kiadó Kft.) közötti megállapodást, amely szerint a Kiadó Kft. a  napilapban 2014-ben 12 alkalommal, hetente 1 oldal terjedelemben, a Médiaközpont által meghatározott tartalmú anyagot (politikai hirdetés nem lehet) jelentet meg, alkalmanként + általános forgalmi adó díj ellenében.

A kifogást tevő álláspontja szerint a Médiaközpont megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ /1/ bekezdés c) pontjában szabályozott esélyegyenlőség elvét, továbbá az e) pontban foglaltak ellenére jogait nem jóhiszeműen és nem rendeltetésszerűen gyakorolta, ezért az OEVB-től a jogszabálysértés tényének megállapítását, Médiaközpont további jogszabálysértéstől való eltiltását, és bírság kiszabását kérte.

Az OEVB 39/2014.(IV.6.) számú határozatában a kifogást elutasította. Indokolása szerint a kifogásolt cikkben  nem a pártja és nem saját maga választási programját ismertette, hanem a megvalósult, illetve a jövőben megvalósuló fejlesztésekről beszélt, így a sérelmezett tartalom ténylegesen a városban közérdeklődésre számot tartó témáról tudósított, közösséget érintő tájékoztatást nyújtott. Mindezek alapján a hivatkozott médiatartalom nem minősül politikai hirdetésnek, így nem sérült az esélyegyenlőség, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sem. Ellenkező esetben egy miniszter vagy országgyűlési képviselő kampányidőszakban nem vehetne részt konferencián, ahol egyébként más jelölő szervezet képviselőjének a részvételét a kifogást tevő nem állította.

A kifogást tevő fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2014. április 11. napján kelt 1011/2014. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta.
Indokolásában a napilap sérelmezett oldaláról megállapította, hogy az a – a modern és élhető  kialakítása a cél” elnevezésű konferencián, mint országgyűlési képviselő által ismertetett városfejlesztési tervekről közöl beszámolót, továbbá az önkormányzati bérbeadásokra, a  Bizottság megalakulására, a Kft-re, illetve egy  megrendezésre kerülő járművásárra vonatkozóan tartalmaz információt. Az NVB szerint mivel a Médiaközpont és a Kiadó Kft. közötti szerződés nem kereskedelmi közlemény közzétételére irányul, illetve politikai hirdetés közzétételére a Kiadó Kft. nem jogosult, továbbá a sérelmezett cikk aktuális, közéleti eseményről,  egész közösségét érintő városfejlesztési koncepciójáról tartalmaz tudósítást, az a Ve. 146.§ b) pontja szerinti politikai hirdetésnek nem minősül.
Az NVB megállapította, hogy a kifogást tevő nem hivatkozott olyan tényre, illetve nem csatolt olyan bizonyítékot, amely arra utalt volna, hogy a megjelent lapszám összességében nem biztosított egyenlő feltételeket a jelölő szervezetek számára, ezért a Ve. 2.§ /1/ bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv sérelme nem állapítható meg.
Az NVB álláspontja szerint a médiatartalom megjelenítésére jogszerűen, megbízási szerződés alapján került sor, ezért a Ve. 2.§ /1/ bekezdés e) pontja szerinti rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelme sem állapítható meg.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának – az OEVB határozatára kiterjedő – megváltoztatását és a kifogás teljesítését kérte. Álláspontja szerint az NVB határozata sérti a Ve. 2.§-át, 43.§-át, 146.§-át, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 32.§-át, 203.§ 55. pontját. Fenntartotta és megismételte azon álláspontját, hogy a Médiacentrum jogsértő módon csak egy képviselőjelöltet népszerűsített. Az NVB nem teljes körű tényállást állapított meg, az alapelvek sérelmét meg kellett volna állapítania a jogkövetkezmények levonásával együtt.

A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni az esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek között, a jogokat jóhiszeműen és rendeltetésszerűen kell gyakorolni /Ve. 2.§ /1/ bekezdés c) és e) pontok/. Helytállóan rögzítette – az NVB által helybenhagyott – határozatában az OEVB, hogy abban a kérdésben kellett állást foglalnia, a kifogással érintett újságcikkel a Médiaközpont megsértette-e az esélyegyenlőséget, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét.

Az OEVB és az NVB döntéséhez vizsgálta a vitatott újságcikk tartalmát, és azt állapította meg, hogy az egy közéleti eseményről való tájékoztatás. A Kúria a választási ügy rendelkezésére álló iratai, a kifogást tevő által benyújtott okiratok, a napilap alapján, figyelemmel a kifogásban, a határozatokban és jogorvoslatokban foglaltakra, egyet értett az NVB-vel abban, hogy az újságcikk  – a velünk fejlődő város” című konferenciáról tartalmaz beszámolót, és nem politikai hirdetés (Ve. 146.§ b) pont). Nevesített pl.: a Sportház, a Központ, a  kórház, a térség, az út nyomvonala, a vasútvonal, a  tó, amelyeket a konferencia témája (fejlesztések) közvetlenül érintett, diagrammal szemléltetett az érkező források összege és felhasználásuk helye. Helytállóan értékelte az NVB, hogy a médiatartalom  közérdeklődésre számot tartó témáról (városfejlesztés) tudósított, közösséget érintő tájékoztatást nyújtott.

A Ve. 2. § /1/ bekezdés c) pontja értelmében „a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között.”. A cikk beszámoló jellege (konferenciáról tudósított), a városra vonatkozó konkrét tartalmi elemei alapján – kiemelten arra, hogy tartalma teljes terjedelemben Szombathelyre vonatkozott -  nem kapott kiemelt szerepet az, hogy a konferenciát köszöntötte az országgyűlési képviselő, ismertetve a város fejlesztési terveit. Helytállóan állapította meg az NVB, hogy az esélyegyenlőség elvének sérelme nem nyert bizonyítást.    

Az NVB-nek a döntéséhez szükséges körben kellett a tényállást megállapítania, többletelem rögzítési kötelezettséget a Ve.-nek a határozat tartalmát szabályozó 46.§-a nem ír elő. A Kúria álláspontja szerint az NVB által megállapított tényállás - a döntés érdemét érintően – nem hiányos, a határozat helyesen tartalmazza, hogy „a választási eljárás sommás jellege nem, illetve csak szűk körben teszi lehetővé bizonyítás felvételét. A Bizottság azon bizonyítékokat mérlegeli, amelyeket a kérelmező elé tár.”.

A Médiacentrum és a Kiadó Kft. közötti szerződés polgári jogi értékelése a választási jogorvoslat körében nem feladata a bizottságoknak és a Kúriának, arra a Ve. nem nyújt lehetőséget. A szerződés a választási alapelvek kifogásolt érvényesülése körében és így a Ve. alapján vizsgálható, a kérelmező részéről hivatkozott, a szerződés mikénti teljesítettségének kérdése nem képezhette a felülvizsgálat tárgyát.   

A Ve. 2.§ /1/ bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A rendeltetésszerű joggyakorlás (amint arra a Kúria eseti döntéseiben rámutatott – Kvk.IV.37.359/20014/2., Kvk.I.37.441/2014/2.) a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető (18/2008.(III.12.)AB határozat). Médiatartalom közzététele a napilapban a Médiacentrum részéről szerződésen alapult, a politikai hírdetésnek nem minősülő cikk megjelentetésével a joggyakorlás a kifogás körében szerződésszerű volt (nem sérült a politikai hirdetés megjelentetését kizáró szerződésrész), rendeltetésellenes joggyakorlás hiányában a Ve. 2.§ /1/ bekezdés e) pontjának sérelme nem volt megállapítható.

Mindezek folytán a Kúria a Ve. 231.§ /5/ bekezdés a) pontja alapján az NVB határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ /7/ bekezdése szerint állapította meg, és annak viselésére a 6/1986.(VI.26.)IM rendelet 13.§/2/ bekezdése értelmében kötelezte a kérelmezőt.

A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ /5/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 17.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró
Dr. Kárpáti Magdolna sk.bíró