Kvk.V.37.539/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.539/2014/3.szám

A Kúria a Seres Mária Szövetségesei  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 30. napján meghozott 1092/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati eljárási illetéket.
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmát az 1092/2014. számú határozatával jóváhagyta.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás szerint a határozat ellen a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be, a bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet.

A kérelmező elektronikus módon, ügyvédi képviselet nélkül benyújtott dokumentumában kifogásolta a szavazólapon megjelenített logóját, állítása szerint az hibás.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.
 
A Kúria megállapította, hogy az elektronikus dokumentumban benyújtott, tartalmában bírósági felülvizsgálati kérelemként (is) értelmezhető beadvány a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223.§ /1/ bekezdése szerinti minősített elektronikus aláírást nem tartalmaz, azt jogi képviselő nem látta el minősített elektronikus aláírással. A Ve. 224.§ /5/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, amely az ügyben hiányzik.

A Ve. 231.§ /2/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224.§ /5/ bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.
 
Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 
A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét - illetékmentességi nyilatkozat hiányában - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ /7/ bekezdése és 58.§ /1/ bekezdés f) pontja alapján állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási illeték viselésére a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.)IM rendelet 13.§-ának /2/ bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.
 
A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ /5/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. május 02.

Dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina előadó bíró,
Dr. Kovács Ákos bíró