Kvk.V.37.940/2016/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.940/2016/4.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke,
    dr. Kurucz Krisztina előadó bíró,
    dr. Kárpáti Magdolna bíró

A kérelmező:

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

A per tárgya: népszavazási eljárás

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2016. október 02. napján kelt 125/2016. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.000 (azaz egyezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] Magánszemély beadványozó által előterjesztett kifogás tárgyában a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 2016. október 2. napján határozatot hozott, amelyben a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy  (a továbbiakban: kérelmező), a Budapest XIII. számú Országgyűlési Választókerületi Választási Bizottság elnöke, a XVI. Kerületi Újság 2016. szeptember 26-ai számában megjelent „Tisztelt választópolgárok!” című írásával megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint  a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjait. A NVB a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.  

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[2] A kérelmező kezdeményezte a határozat bíróság általi felülvizsgálatát, előadva, hogy képviseletét ügyvédként maga látja el.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[4] A Nsztv. 1.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 224.§ (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Kúria megállapította, hogy a kérelmező szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatát nem csatolta, az ügyvédi képviselet nélküli eljárását a törvény által előírt módon nem igazolta, így az ügyben a kötelező jogi képviselet nem biztosított.

[5] A Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[6] Mindezek folytán a Kúriának a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.

Záró rész

[7] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének viseléséről és mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése, 58.§ (1) bekezdés f) pontja, a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986./VI.26./IM rendelet 13.§-ának (2) bekezdése alapján rendelkezett.

[8] A Kúria döntése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2016. október 10.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró