Kvk.V.37.991/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.991/2014/3.szám

A Kúria a dr. László Jenő ügyvéd által képviselt  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság  2014. szeptember 22. napján kelt 1352/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t

A Kúria Nemzeti Választási Bizottság 1352/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A helyi választási bizottsághoz a 3. számú választókerületének képviselőjelöltje 2014. szeptember 15-én kifogást nyújtott be a P. H., P. város önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2014. szeptember 12-én megjelent 9. számának tartalma miatt. Kifogásolta - egyebek mellett -, hogy a címoldalon az Egyesület /a továbbiakban: Egyesület/ színeiben induló képviselőjelöltek és ruhájukon az egyesületi embléma látható, amellyel sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /a továbbiakban: Ve./  2.§ /1/ bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elve, valamint a 147.§ /1/ bekezdésében foglalt, a politikai reklámok egyenlő feltételek melletti közzétételének kötelezettségét előíró szabály. Kérte a P. H. kötelezését arra, hogy a polgármester-jelöltje, valamint választókerületi jelöltje azonos terjedelemben jelenhessen meg az újságban, és tiltsák el a havilapot a további törvénysértő tevékenységtől bírság kiszabása mellett.

A P. Helyi Választási Bizottság a kifogást áttette az arra illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz.

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság /a továbbiakban: TVB/ a 115/2014.(IX.19.) számú TVB határozatában a kifogásnak helyt adva megállapította - egyebek mellett -, hogy a havilap az érintett címoldalán közölt, az Egyesület logóját láttató fotóval megsértette a választási eljárás esélyegyenlőségre vonatkozó  alapelvét. A TVB eltiltotta a P. H. a további jogsértéstől és kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. Indokolása szerint a lap vitatott száma egy jelölő szervezet, az Egyesület jelöltjeinek népszerűsítését, megismertetését szolgálta, amellyel megsértette a Ve. 2.§ /1/ bekezdés c) pontjában foglalt alapelvi rendelkezést.

A fellebbezése folytán eljárt Nemzeti Választási Bizottság /a továbbiakban: NVB/ a 2014. szeptember 22. napján kelt 1352/2014. számú határozatával a TVB határozatát részben megváltoztatta, megállapította, hogy a havilap a címoldalán közölt tartalommal megsértette a Ve. 2.§ /1/ bekezdés c) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölőszervezetek közötti választási alapelvet, ezért a TVB határozatának erre vonatkozó részét helybenhagyta, kötelezve a lapot, hogy a határozatnak a jogsértés megállapítására vonatkozó rendelkező részét a legközelebbi számában a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé, egyebekben a TVB határozatát megváltoztatta és a kifogást elutasította. Indokolása szerint a címoldalon közölt fotó egyértelműen alkalmas volt a jelöltek és az őket indító Egyesület népszerűsítésére, ezáltal a választópolgári akarat befolyásolására, formálására, a választópolgárok meggyőződésének alakítására. Mindebből következően a fotó alkalmas volt arra is, hogy a többi jelölő szervezet és jelölt közötti versenyt torzítsa és megbontsa helyi szinten. A TVB tehát a kifogásról e körben jogszerűen döntött.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben a másodfokú határozatnak az elsőfokú határozatot helybenhagyó része megváltoztatását, és a kifogás elutasítását kérte. Indokolása szerint a havilap első oldalán megjelent fotó egy városi rendezvényről készült, amelynek fő védnöke a város országgyűlési képviselője volt, akiről köztudomású, hogy a párt színeiben nyert mandátumot. Ellátogatott a lecsófőző verseny résztvevőihez, és a a riporter azt a pillanatot örökítette meg, amikor a hazai csapat főztjét a sátruknál megkóstolja. A felvétel középpontjában az országgyűlési képviselő áll, a személyét ábrázoló fénykép uralja az oldalt. Az országgyűlési “képviselő által megtestesített” Fidesz-KDNP logó lényegesen nagyobb, mint a házigazda csapat öltözetén látható egyesületi emblémák, így valójában két jelölő szervezet képviselői vannak jelen ténylegesen a képen. A lap első oldala a gyors, hiteles és pontos tájékoztatás alapelveinek figyelembe vételével készült.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A NVB határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény /a továbbiakban: Pp./ közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni Ve. 228.§ /2/ bekezdés, 229.§ /1/ bekezdés/. A Pp. 324.§ /1/ bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 215.§-a értelmében a Kúria a NVB határozatának jogszerűségét csak felülvizsgálati érelemben meghatározott körben és jogszabályok alapján vizsgálhatta. 

A Ve. 2.§-ában rögzítettek a választási eljárás alapelvei, közöttük az /1/ bekezdés c) pont szerint érvényre kell juttatni az esélyegyenlőséget a jelöltek és a jelölő szervezetek között. E jogszabályi rendelkezést kellett összevetnie a Választási Bizottságoknak a havilap címoldalának tartalmával, a kifogásban illetve a fellebbezésben foglaltakkal.

A havilap címoldalán öt személy (egy nő és négy férfi) áll egymás társaságában, és a feltett kérdés („Milyen lecsót főztek a házigazdák”) alatt rögzített, hogy ki (név szerint), milyen rendezvényen és mit csinál. Csak és kizárólag az Egyesület emblémája látható a fotón, két személy ruháján. Az Egyesület a kérelmező által nem vitatottan a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán jelölteket indító szervezet.

A logó egy cég, szervezet, szolgáltatás egyedi és azonosításra szolgáló jele, elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés. A logó lehet szöveges felirat, de tartozhat hozzá valamilyen grafikai ábra, embléma is. A címoldalon látható személyek – ellentétben kérelmező állításával – nem logók, sem „köztudomásúlag”, sem nyilvánvalóan nem jelenthetnek egyet bármely párttal. Nem vethetők tehát össze személyükben logóként a kép jobb és bal oldalán álló férfiak ruháján látható egyesületi emblémával.

A NVB-nak értékelnie kellett azon tényt, hogy a lap első oldalán csak és kizárólag egy jelölő szervezet emblémája található, a kérelmező pedig nem bizonyította, nem igazolta, hogy miként nem sértette az esélyegyenlőséget egyetlen jelölő szervezet logójának címlapon való feltüntetése.

A kérelmező azon hivatkozása, hogy amennyiben más párt képviselői is részt vettek volna a rendezvényen, akkor rajta lehettek volna a képen, bizonyító erővel nem bír. A gyors és hiteles tájékoztatásnak is meg kell felelnie a törvényes előírásoknak, akkor is, ha mint a kérelmező előadta, az esemény képi bemutatása a havilap első oldalán sajtószakmai szempontból megkerülhetetlen volt.   

A Kúria megállapította, hogy a NVB határozatának felülvizsgálati kérelemmel érintett része jogsértő voltát a kérelmező nem igazolta, így a Ve. 231.§ /5/ bekezdés a) pontja alapján az NVB határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény /a továbbiakban: Itv./ 43.§ /7/ bekezdés alapján állapította meg, amelynek viselésére a kérelmező köteles a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.)IM rendelet 13.§ /2/ bekezdésének megfelelően.

A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §  /5/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 26.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró
Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró