Kvk.V.37.992/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

KÚRIA

Kvk.V.37.992/2014/3.szám

A Kúria a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd, által képviselt Lehet Más a Politika  kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 2014. szeptember 22. napján kelt 1353/2014. számú határozata ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálat iránti kérelem folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t

A Kúria Nemzeti Választási Bizottság 1353/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB) előterjesztett beadványában kifogásolta a ..Televízió Zrt. (a továbbiakban: TV Zrt.) Választási Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 3.1., 3.2. és 3.3. pontjait. Azzal érvelt, hogy ezek sértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiba rögzített esélyegyenlőség, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, a 3.3. pont a Ve. 147. § (3) bekezdését is.

A TVB a 32/2014. (IX.18.) számú határozatában a kifogást elutasította. Érdemi döntésének indokolása szerint a TV Zrt. a médiaszolgálgatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) értelmében nem közösségi médiaszolgáltató, hanem kereskedelmi televízió, Szabályzata a Ve. alapelvi rendelkezéseit érvényre juttatva biztosítja a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. A TV Zrt., mint médiaszolgáltató nem a médiatartalmak közzétételéért, hanem ezek gyártásaiért kér ellenszolgáltatást. A TV Zrt.-től nem várható el, hogy díjmentes sugárzás mellett a médiatartalmak gyártását és készítését is díjmentesen, ellenérték nélkül végezze. Nem bizonyított, hogy a többi jelölőszervezet nem önkéntes alapon választotta a kampányolás egyéb módjait. A Szabályzatba foglalt technikai költségek objektíven, a jelöltek és a jelölő szervezetek „személyétől” függetlenül kerültek meghatározásra, ezért a Szabályzat nem ütközik a Ve. alapelveibe és nem sérti a Ve. 147. § (3) bekezdésének előírását sem.

A jelölt fellebbezése alapján eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2014. szeptember 22.-én kelt 1353/2014. számú határozatában a TVB határozatát megváltoztatta és a kifogást, a Ve. 215. § d) pontjára, 231.§ (5) bekezdés b) pontjára alapítottan, érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Döntésének indokolása szerint a választási bizottságok, így a TVB sem rendelkezik hatáskörrel egy kereskedelmi televízió szabályzatának általános, tartalmi felülvizsgálatára. Az ügyben nem merült fel adat, vagy tény arra nézve, hogy a médiaszolgáltató bármely jelölő szervezettől politikai reklám közzététele kapcsán ellenértéket kért vagy fogadott volna el, vagy jelölőszervezet, jelölt ellenértéket ajánlott volna fel.  Az Mttv. 182. § bh) pontja értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogosult a Szabályzatba foglaltak ellenőrzésére és a médiaszolgáltató önkéntes vállalásait tartalmazó  Szabályzat feletti felügyelet gyakorlására.

Az NVB határozata ellen a Ve. 222.§ (1) bekezdésére alapítottan a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte megváltoztatását, az első és másodfokú eljárás felülvizsgálatát és annak megállapítását, hogy a TV Zrt. Szabályzatának 3.1., 3.2. és 3.3. pontjai sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjait, a 3.3. pontja a Ve. 147. § (3) bekezdését is. Kérte a TV Zrt. eltiltását a további jogsértéstől, és annak előírását, hogy a TV Zrt. „köteles a politikai tájékoztató műsorszámaiban díjmentesen biztosítani a megjelenést a jelöltek és a jelölő szervezetek számára, továbbá köteles a jelöltek és a jelölő szervezetek politikai reklámjait ellenérték nélkül sugározni”.

A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alaptalan.

A Kúria a rendelkezésére álló iratok alapján az  alábbiakat állapította meg:

A kérelmező által kifogásolt Szabályzat a következőket tartalmazza:

„3.1. Választási Téma

A belsős, külsős műsorok sugárzása egyaránt díjmentes. A belsős – a … TV által gyártott - műsorokra azonban készítési költséget számolunk fel, így a műsorok készítése:
Sugárzási díj: 0 Ft
Készítési díj: 50.000 Ft + Áfa/4 perc
A külsőben készített (hozott) műsorokra: 15.000 Ft +áfa technikai költséget számítunk fel.

3.2. Választási Fórum.
Sugárzási díj: 0 Ft
Készítési költség: 70.000 Ft+Áfa
Technikai költség, külső gyártás esetén: 20.000 Ft+Áfa
Hossz: 10 perc
Műfaj: beszélgetés a jelölttel előre egyeztetett kérdésekről.

3.3. Politikai reklám, spot
A ... Tv. a pártok/jelölőszervezetek – beleértve a nemzetiségieket is - spotjainak sugárzását díjmentesen végzi 2014. augusztus 23-tól 2014. október 11-ig, az alábbi feltételek mellett:

- 50.000 Ft + Áfá-ért vállalja egységesen, mely nem tartalmaz extra díjakat (szereplő, jelmezek, díszletek, különleges effektek, stb.).
- Külsős spotok esetén technikai költség: 10.000 Ft + Áfa
- Sugárzási díj: 0 Ft”

Az előzőekben ismertetettekből megállapítható, hogy a kérelmező által kifogásolt pontok mindegyike kifejezetten és egyértelműen rögzíti, hogy a sugárzási díj, a belsős és külsős műsorok esetén egyaránt 0 Ft, azaz díjmentes. A médiatartalmak közzétételéért tehát a TV Zrt.  a Szabályzata szerint nem kér ellenszolgáltatást. Iratszerűen rögzítette az NVB azt is, hogy az ügyben nem merült fel olyan adat, tény, körülmény, amely arra utalna, hogy a médiaszolgáltató, a kereskedelmi televízió bármely jelölttől, jelölőszervezettől politikai reklám közzététele kapcsán ellenértéket kért vagy fogadott volna el, vagy ilyet jelelőszervezet vagy jelölt felajánlott volna. A kérelmező, a Ve. 225. §-a alapján eljárva,  a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében sem nevezett meg e körben olyan adatot, tényt, körülményt, bizonyítékot, amely az NVB határozatába rögzítettektől eltérő tényállás megállapítására alapot adhatna. Helytálló tehát az NVB azon megállapítása, mely szerint a kifogás és a fellebbezés a helyi médiaszolgáltató Szabályzatának tartalmával kapcsolatos, mely tekintetében a TVB, és az NVB, az Mttv. 182. § bh) pontja és a Ve. 215. § d) pontja értelmében, nem jogosult vizsgálatra, illetve határozat hozatalra. Osztja a Kúria az NVB jogi álláspontját a tekintetben is, hogy  „A médiaszolgáltató magatartása valamely jelölt vagy jelölőszervezetet politikai reklámjának közzétételével összefüggésben konkrét választási jogszabálysértés vonatkozásában erre irányuló – törvényi feltételeknek megfelelő - jogorvoslati kérelem esetében vizsgálható”, ilyen kérelem azonban az ügyben nem került előterjesztésre.

A kérelmező elsőfokú eljárásra és határozatra vonatkozó kifogása kapcsán utal a Kúria arra, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárás és kérelem tárgya kizárólag az NVB eljárása és határozata lehet. A felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróságnak ez utóbbi határozat jogszerűsége tárgyában kell döntenie a Ve. 222. §-a szerinti szabályozásból következően.

A Kúria a kifejtettekre figyelemmel a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja szerint eljárva az NVB határozatát helybenhagyja.

A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (7) bekezdésének alkalmazásával állapította meg a felülvizsgálati eljárás illetékét, amelynek viselésére a  költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdés alapján a kérelmező köteles.

A Kúria határozata ellen a jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. szeptember 26.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Kárpáti Magdolna  sk. előadó bíró
Dr. Kurucz Krisztina sk. bíró