Aktualitások
Darák Péter: Minden jogkereső állampolgárnak érdeke, hogy a tapasztalt közigazgatási bírák az új szervezetben dolgozzanak
Jogorvoslati rendszer és a hatáskörök határozzák majd meg alapvetően az új közigazgatási bíróságok arculatát – mondta dr. Darák Péter az Inforádióban 2018. december 18-án. Az Aréna című műsornak adott interjúban a Kúria elnöke kifejtette, az új törvényi szabályozás abba az irányba mutat, hogy egy szervezetileg elkülönült közigazgatási bírósági rendszer magját az eddig a közigazgatási szakágban ítélkező bírák fogják képezni ...
Önkéntes műveleti tartalékos katonával szemben akkor folytatható le katonai büntetőeljárás, ha a behívóparancsa alapján tényleges szolgálatának teljesítése alatt követ el bűncselekményt
Tájékoztató a Kúria Bkk.I.1.306/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 10-én hozott határozatáról. Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben a járási és nyomozó ügyészség bíróság elé állításról szóló feljegyzése alapján a járásbíróság végzésével hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet átette a törvényszék katonai tanácsához. Határozatának indokolása szerint a vádlott a meghallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy önkéntes katona, így a Btk. 127. § (1) bekezdése, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján tényleges katona, aki ellen a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) 470. § (1) bekezdés b) pontja alapján bármely bűncselekménye miatt katonai büntetőeljárásnak van helye ...
Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?
Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve – sem a bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, sem ténybeli következtetés útján nem mérlegelheti felül a bizonyítékokat és nem állapíthat meg a másodfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást, és arra alapozva nem állapíthatja meg a másodfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét ...
Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság nem valósulhat meg
Tájékoztató a Kúria Bfv.III.630/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A nem nyilvános helyen, zárt lépcsőház folyosóján kialakult, tettlegességig fajult vita esetén nem lehet szó a köznyugalom megzavarásáról, így a garázdaság vétségének egyik tényállási eleme, a kihívóan közösségellenesség hiányzik. Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság vétsége nem valósult meg, erre figyelemmel – bűncselekmény hiányában – a terhelt felmentésének van helye ...
Az ügyek egyesítése folytán az elbírálandó cselekményekre egységesen a legutolsó cselekmény elkövetési ideje szerinti büntetőtörvényt kell alkalmazni
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.991/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról.
A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki költségvetési csalás bűntettében [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont, (4) bekezdés b) pont], csődbűncselekmény bűntettében [Btk. 404. § (2) bekezdés b) pont, (1) bekezdés a) pont], folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében (Btk. 345. §), és folytatólagosan elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettében [Btk. 403. § (1) bekezdés b) pont], ezért halmazati büntetésül börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra, továbbá pénzbüntetésre és gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte azzal, és vele szemben vagyonelkobzást rendelt el ...
A Kúria döntése bíróság által alkalmazott katonai mellékbüntetésről
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.872/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetés felülvizsgálati eljárást megalapozó törvénysértő alkalmazása az, ha a bíróság nem határozza meg az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő tartamát ...
Bűnrészességre mint tényálláson kívüli magatartásra törvényi egységet alapozni nem lehet
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.454/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 2-án hozott határozatáról.
Törvényi egységet csak törvényi tényálláson belüli magatartás, azaz tettesi cselekmény teremt. A bűnrészességre mint tényálláson kívüli magatartásra törvényi egységet alapozni nem lehet (Kúria Bfv.II.372/2017/7., BH 2015.296.) ...
A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel a többszörös visszaesővel szemben
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.196/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról. A járásbíróság a 2017. október 25-én meghozott és aznap jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont], ezért mint többszörös visszaesőt egy év tíz hónap – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte és elrendelte a pártfogó felügyeletét, továbbá akként rendelkezett, hogy a szabadságvesztést végrehajtásának elrendelése esetén a terheltnek börtönben kell letöltenie ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.679/2017. számú ügyről nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában
A felperes útkezelő szakmunkás munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A felperes 2012. április 4-én – az irodára menet közben – a frissen mosott és még nedves lépcsőn megcsúszott, hozzávetőlegesen három lépcsőt csúszott lefelé és ért földet anélkül, hogy elesett volna. Az éjszaka folyamán fájdalmai fokozódtak, ezért másnap felkereste a kórházat, ahol kétoldali térdízületi belső félhold sérülést véleményeztek és műtétet hajtottak végre rajta ...
Tájékoztató településképi bejelentési eljárással kapcsolatos döntésről
A Kúria a Kfv.IV.37.159/2018/4. számú ügyben hozott határozatot.
Ha egy adott időszakra vonatkozó közterület-használat úgy keletkezik, hogy a településképi bejelentésre a polgármester nem nyilatkozik, a fél az adott időszakon túl a településképi igazolás egy éves érvényességi idejére nem hivatkozhat ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK